Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Κύκλου Ο.Τ.Α.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Κύκλου Ο.Τ.Α.


Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες Εκπόνησης Tοπικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Διαχείρισης Συνεπειών Ο.Τ.Α.

Τα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, ανά είδος κινδύνου, συνιστούν το σύνολο των ενδεδειγμένων κατευθύνσεων και οδηγιών του Εθνικού Μηχανισμού. Η εκπόνηση και υλοποίηση των Γενικών Σχεδίων βασίζεται στην ανάλυση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Εθνική Βάση Δεδομένων. Κάθε Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ανά είδος κινδύνου ελέγχεται ως προς την αρτιότητά του μέσω εκπαίδευσης και ασκήσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας λόγω της τεράστιας εμπειρίας του Προέδρου του, Δρ. Παναγιώτη Θ Αγγελόπουλου ως:

 • Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης του Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) από το 2015 ως το 2020 και ως
 • Αντιπρόεδρος – Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Europark Federation (“Ομοσπονδία Φύσης και Εθνικών Πάρκων της Ευρώπης”, ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει να συνεργαστεί με εθνικά πάρκα σε ολόκληρη την Ευρώπη για την ενίσχυση της προστασίας) από το 2018-2020

Έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα για την εκπόνηση ή και την επικαιροποίηση των Σχέδιων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών του Δήμου σας τα οποία είναι τα κάτωθι:

 • Σχέδιο αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
 • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
 • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
 • Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»
 • Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (εν συντομία «ΑΟΣΜΕΕ»).
 • Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» και αφορά στην αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Παροχή Επιστημονικού Προσωπικού στη διάθεση των Ο.Τ.Α.
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων για τα στελέχη των Ο.Τ.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει την Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού σε θέματα:
● Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
● Περιβαλλοντικής διαχείρισης στην πράξη
● Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικής Διαχείρισης
Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.ΤΟ.Π.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
● Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (βιωματική εκπαίδευση)
● Κυκλοφοριακής Αγωγής (βιωματική εκπαίδευση)
● Διατροφής και Υγείας (βιωματική εκπαίδευση)
● Ανθρώπινων Δικαιωμάτων – Ισότητας – Μετανάστευσης (βιωματική εκπαίδευση)
● Πορεία Ζωής – Όνειρα και Στόχοι (βιωματική εκπαίδευση)
● Δημοκρατία – Δημιουργία – Ελεύθερη Έκφραση (βιωματική εκπαίδευση)

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs)

Οι “Καίριοι Δείκτες Απόδοσης” (εφεξής Δείκτες ή KPIs) είναι εργαλεία επιμέτρησης επιδόσεων συγκεκριμένων προσώπων, τμημάτων και δραστηριοτήτων στo πλαίσιo μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, ή ακόμα και του οργανισμού ως σύνολο αναφορικά́ με την επίτευξη ποσοτικών, στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων.

 

Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τα μεσαία και ανώτερα στελέχη, ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός επιτυχίας των επιμέρους τμημάτων. Μέσα από αυτή την αξιολόγηση επιτυγχάνεται επίσης η ταχύτερη, βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς και η διεύρυνση του ελέγχου.

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη των λειτουργιών των KPIs και προμηθεύει την πλατφόρμα των Κύριων Δεικτών Απόδοσης (KPIs), εκπαιδεύει τα στελέχη του Οργανισμού, υποστηρίζει την λειτουργία της Αντικειμενικής Μέτρησης Αποτελεσμάτων Απόδοσης και αναλαμβάνει επίσης την επικοινωνία των αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών
(24560/3-4-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ).

Δημιουργία & λειτουργία Ολοκληρωμένης Υποδομής Πολιτικής Προστασίας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΡΌΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας λόγω της τεράστιας εμπειρίας του Προέδρου του, Δρ Παναγιώτη Θ Αγγελόπουλου ως

 • Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης του Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) από το 2015 ως το 2020 και ως
 • Αντιπρόεδρος – Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Europark Federation (“Ομοσπονδία Φύσης και Εθνικών Πάρκων της Ευρώπης”, ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει να συνεργαστεί με εθνικά πάρκα σε ολόκληρη την Ευρώπη για την ενίσχυση της προστασίας) από το 2018-2020

 

Έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα για την δημιουργία, σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και εκτέλεση καινοτόμων Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας.

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας και με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προάγοντας παράλληλα την τεχνολογία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο χώρο. Προσφέρουμε Ολοκληρωμένες λύσεις για ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας. Φιλοσοφία μας είναι να μεγαλώνουμε δίπλα και παράλληλα με τις ανάγκες του πελάτη και να αναπτύσσουμε «σκεπτόμενα» πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα διευκολύνουν την εργασία και την καθημερινότητά. Αποδεικνύουμε καθημερινά την αντοχή μας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης μέσω των πελατών που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται και να μας στηρίζουν. Το ευρύ πελατολόγιό μας αναδεικνύει την ικανότητά μας να προσφέρουμε δημιουργικές και ολοκληρωμένες λύσεις αλλά και το ρόλο μας ως έμπιστο και διαχρονικό συνεργάτη.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με την αγορά κάθε προϊόντος φροντίζουμε για τη σωστή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση του στην έδρα σας ή την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας (web εφαρμογές). Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την ευθύνη σύνδεσης περιφερειακών συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών (εκτυπωτές , scanners, κλπ), οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα και φροντίζουμε για την Έναρξη της Βάσης Δεδομένων (αρχικοποίηση) ώστε να είναι δυνατή η άμεση έναρξη χρήσης του λογισμικού.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται στην λογική της ανοιχτής αρχιτεκτονικής και της εύκολης και γρήγορης παραμετροποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, με κάθε αγορά σας προσφέρουμε τη δυνατότητα παραμετροποίησης του λογισμικού προκειμένου να προσαρμοστεί στις εξειδικευμένες ανάγκες σας. Επιπλέον, σας δίνουμε τη δυνατότητα προσθήκης νέων λειτουργιών ακόμα και μετά την πρώτη εγκατάσταση χτίζοντας πάνω στο υπάρχον λογισμικό.

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε οργανισμό ή υπηρεσία όπου η σταθερή ροή της «πληροφορίας» είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του, η βασική μέριμνα κάθε πελάτη, άρα και η δική μας, είναι να μην χάνονται και να αξιοποιούνται όλα τα υφιστάμενα δεδομένα. Για το λόγο αυτό σας προσφέρουμε, με κάθε νέα εγκατάσταση, την υπηρεσία της Μετάπτωσης Δεδομένων, δηλαδή τη μεταφορά των δεδομένων στο νέο σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης ή του οργανισμού σας. Επιπλέον, σας παρέχουμε υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων (data entry) προκειμένου να ελαφρύνουμε τον εργασιακό σας φόρτο (είτε σε μηνιαία βάση είτε μεμονωμένα) και να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα λογισμικά είναι σχεδιασμένα να σκέφτονται για σας και να διευκολύνουν την καθημερινότητά σας χάρη στις αυτοματοποιημένες λειτουργίες που προβλέπουν. Ένα «σκεπτόμενο» όμως λογισμικό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι απαραίτητα και πολύπλοκο. Αντιθέτως, όλα τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι φιλικά προς το χρήστη αλλά και να μην απαιτούν πολύωρη εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, σε κάθε σας βήμα, παρέχουμε την απαραίτητη εκπαίδευση που χρειάζεστε ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε άμεσα και αποτελεσματικά τα προϊόντα μας. Οι άνθρωποί μας είναι πάντοτε δίπλα σας να σας εκπαιδεύουν και να σας ενημερώνουν, όταν χρειάζεται, για κάθε πτυχή των προϊόντων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ως μέρος των ολοκληρωμένων λύσεων που αναπτύσσουμε, προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης στους χρήστες των συστημάτων μας, ώστε να αξιοποιούνται στο 100% οι δυνατότητες των προϊόντων και να νιώθουν οι πελάτες μας ασφαλείς σε κάθε τους βήμα. Προσφέρουμε, επιπλέον, ευελιξία αναπτύσσοντας εφαρμογές μετά από στοχευμένη μελέτη των απαιτήσεών σας (custom made software).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τεχνικό τμήμα είναι πάντοτε διαθέσιμο για την περαιτέρω παραμετροποίηση και συντήρηση του λογισμικού με βάση τις ανάγκες σας διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία και τη συνεχή ροή εργασίας. Έμπειροι προγραμματιστές με την χρήση των εργαλείων της Oracle και της Microsoft συνθέτουν τις εξειδικευμένες ομάδες εργασίας, οι οποίες φροντίζουν καθημερινά για την σωστή συντήρηση των προγραμμάτων.

 

2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων μας που σε συνδυασμό με την open source τεχνολογία, εγγυώνται την καλύτερη και πιστότερη διαμεταγωγή όλων των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων Πολιτικής Προστασίας του Οργανισμού σας.
 • Έχουμε τη δυνατότητα προσφοράς – μεταφοράς δεδομένων στην Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση καθώς και στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Ορίζουμε τους λήπτες παραλαβής των δεδομένων και φυσικά τους έχοντες την τελική απόφαση δράσεων για την επίλυση κρίσεων Πολιτικής Προστασίας (Φωτιά, Πλημμύρα, Σεισμός, Πανδημία Βιομηχανικά και Χημικά Ατυχήματα, Περιβαντολογικές Κρίσεις κ.λ.π.).
 • Η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων Big – Data γίνεται με τα πιο σύγχρονα εργαλεία της τεχνολογίας και με την τήρηση όλων των θεσμοθετημένων κανόνων και της νομοθεσίας GDPR.
 • Προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης για την συνεχή παροχή εικόνας video από drone – s, τελευταίας τεχνολογίας, σε πραγματικό χρόνο (real time) και διάχυση της σε πολλαπλούς απομακρυσμένους χρήστες μέσω κεντρικού server.
 • Σας γνωρίζουμε ότι το Ινστιτούτο μας διαθέτει την ολοκληρωμένη, και «field proven» λύση drone – client server, με σύστημα διαμεταγωγής δεδομένων, δοκιμασμένη μεταξύ άλλων σε απαιτητικά στρατιωτικά περιβάλλοντα, για αδιάλειπτη μεταφορά βίντεο (real time).
 • Σκοπός μας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των δυνατοτήτων monitoring και γνώσης της κατάστασης (Situational Awareness- SA) της υπηρεσίας σας, από απομακρυσμένα σημεία, εφόσον ο χειριστής του drone αυτοματοποιημένα, στέλνει την εικόνα του συμβάντος σε κεντρικό server, ο οποίος με την σειρά του την μεταβιβάζει – σε πραγματικό χρόνο – σε απομακρυσμένους χρήστες (encrypted) σε HY/laptop. Το σύστημα έχει και δυνατότητες καταγραφής και αποθήκευσης του συμβάντος – video, σε πραγματικό χρόνο (μεταξύ πολλών άλλων capabilities).

 

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

A) Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης, εντοπισμού και παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών, αποτελούμενου από:

  1. Λειτουργικά Συστήματα Drones με Κάμερες, Μικρόφωνα και ηχεία, με δυνατότητα λήψης και παροχής ήχου από το πεδίο και μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Δυνατότητα πτήσης σε ακραίες συνθήκες όπως : +7 μποφόρ, βροχή, χιόνι, και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες +45 βαθμούς Κελσίου και δυνατότητα συνεχούς πτήσης και διάνυσης μεγάλων αποστάσεων.
  2. Δορυφορικές και Πιστοποιημένα Ασφαλείς Επικοινωνίες για την εθελοντική ομάδα, σχολεία, δημαρχείο, ΚΑΠΗ κ.λ.π.Τα στελέχη του Ινστιτούτου Καποδίστριας έχοντας μεγάλη εμπειρία στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση καταστροφών και στην Πολιτική Προστασία συνιστά απαραίτητη την χρήση δορυφορικής επικοινωνίας για τη συνεχή λειτουργία των υποδομών και του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας  του Οργανισμού σας. Μερικά πλεονεκτήματα της Δορυφορικής Επικοινωνίας είναι:
   • Παράκαμψη των επίγειων Δικτύων
   • Συνεχή παροχή επικοινωνίας σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας των επίγειων δικτύων (καταστροφές, σεισμός, φωτιά κ.α.)
   • Συνεχή παροχή επικοινωνίας σε περιοχές που τα επίγεια αδυνατούν
   • Συνεχή παροχή επικοινωνίας σε περιοχές με περιορισμένη ή και χωρίς επίγεια υποδομή
   • Δυνατότητα ευρείας Αναμετάδοσης
   • Δυνατότητα Ελέγχου του Ιδιωτικού Δικτύου από τον Χρήστη
   • Μεγαλύτερη Ασφάλεια
   • Το κόστος είναι ανεξάρτητο της απόστασης των χρηστών
  3. Ολοκληρωμένα λειτουργικά συστήματα Uav’s με δυνατότητα πτήσης σε ακραίες συνθήκες όπως : +7 μποφόρ, βροχή, χιόνι, και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες +45 βαθμούς Κελσίου και δυνατότητα συνεχούς πτήσης και διάνυσης μεγάλων αποστάσεων, με όλα τα συστήματα ελέγχου & επιτήρησης.

 

Β) Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας (Software & Hardware), το οποίο θα είναι online με το προηγούμενο ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα συλλέγει και θα αναλύει όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες από άλλες πιθανές πηγές, θα ενημερώνει για την πραγματική κατάσταση του φαινομένου, θα προβλέπει την εξέλιξη του και θα προτείνει τα βέλτιστα σενάρια επέμβασης, έτσι ώστε να λαμβάνονται άμεσα οι αποφάσεις από τους αρμόδιους φορείς. Επίσης δίνεται η δυνατότητα της προώθησης των πληροφοριών στο Εθνικό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας in real time.

 

Γ) Ολοκληρωμένο σύστημα Ελέγχου Πανδημίας – Covid-19 με εξειδικευμένο hardware και software και ειδικες διαδραστικές πλατφόρμες.

 

Δ) Εκπαίδευση, κατάρτιση και Πιστοποίηση Δράσεων & Προσώπων για την χρήση και διαχείριση, όλων των προαναφερθέντων συστημάτων.

 

Ε) Κατασκευή Δυναμικού Ιστότοπου – Portal του Οργανισμού σας σε απόλυτη διαδραστική λειτουργία με τους Δημότες, Περιφέρεια, Όμορους Δήμους, Κεντρικό Κράτος.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Insight FD3

  1. Σύστημα προηγμένων θερμικών και οπτικών καμερών το οποίο καλύπτει έκταση επιφάνειας δέκα (10) τετραγωνικών χιλιομέτρων
   • Purpose-built for North America
   • IP66
   • Operating temp.: -10c to 50c
   • EO/IR Robot + AI Engine
   • 640×480 IR sensor
   • 1920×1080 EO sensor with 30x optical zoom
   • 360-degree scanning
   • 24/7 FULLY AUTOMATED monitoring and/or semi automated monitoring in an Ops Room environment
  2. Κέντρο διαχείρισης Κρίσεων
  3. Ειδικά Πρωτόκολλα Διαχείρισης Κρίσεων
   • Σύστημα αυτοματοποιημένων προτάσεων επιλογής σεναρίων αντιμετώπισης κρίσεων Πολιτικής Προστασίας. (Crisis Management)
   • Σχέδιο Πυροπροστασίας (Fire Plan), το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά:
    • Έλεγχος πλήρωσης υδατοδεξαμενών
    • Αποκατάσταση & καθαρισμός δασικών δρόμων
    • Ενίσχυση Εθελοντικών ομάδων
   • Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά:
    • Ρόλους και ευθύνες
    • Διάγραμμα οργάνωσης έργου
    • Διαχείριση πόρων ομάδας έργου
    • Κατάρτιση και ανάπτυξη της ομάδας
    • Ανταμοιβές και αναγνώριση
   • Σχέδιο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά:
    • Περιγραφή συστήματος περιουσιακών στοιχείων
    • Πρότυπο ορισμού υπηρεσίας
    • Τρέχουσα απόδοση υπηρεσίας
    • Τρέχουσα απόδοση ενεργητικού
    • Προγραμματισμένες Δράσεις
    • Έξοδα
    • Οφέλη
    • Πιανές Βελτιώσεις
  4. Cameras
  5. Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με Call center, email, sms center, & Social Management Center
  6. Δημιουργία Info kiosks, Helpdesk
  7. Meeting Room
  8. Εγκατάσταση και Λειτουργία υπερυψωμένων Πυροφυλακίων με υβριδικά υπερυψωμένα παρατηρητήρια με οπτικές & θερμικές κάμερες
  9. Αισθητήρες θερμότητας
  10. Αισθητήρες Κίνησης – Κίνησης Σεισμού
  11. Μετεωρολογικός σταθμός (Πλημμύρα, Χιόνι, Κεραυνός, Υγρασία Ανεμοστρόβιλος)
  12. Smart City Executive Program
  13. Προμήθεια και λειτουργία ειδικών Πυροσβεστικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων 4×4 πολλαπλών χρήσεων με πλήρη υπερκατασκευή, τηρώντας στο ακέραιο τις προδιαγραφές που προβλέπονται για πυροσβεστικά οχήματα τέτοιου τύπου, προκειμένου να διασφαλίσει τη θωράκιση των εγκαταστάσεών του Οργανισμού σας στο απρόβλεπτο γεγονός της πυρκαγιάς με κάμερες κ.α.
Υπηρεσίες Διαχείρισης & Ανάπτυξης Προσωπικού

Tο Ινστιτούτο Καποδίστριας μπορεί να υποστηρίξει τον Οργανισμό σας με το πακέτο υπηρεσιών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM).

 

 Ενδεικτική παράθεση υπηρεσιών που παρέχονται:

 • Λεπτομερή και ακριβή καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην διαμόρφωση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
 • Υποστήριξη Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HelpDesk)
 • Σύνταξη Γ.Κ.Π. (Γενικός Κανονισμός Προσωπικού)
 • Σύνταξη Κ.Ε.Ο.Λ. (Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας)
 • Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επιμόρφωση Προσωπικού με πιστοποίηση ΕΤΟΠΑ – Πανεπιστήμιο Πειραιά σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
 • Ηλεκτρονική Διαχείριση Προσωπικού με αμφίδρομη ενημέρωση
Υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας τους Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλεται να προβαίνουν σε μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία τους. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και αναλαμβάνει την εύρεση Εξειδικευμένου Τεχνικού Ασφαλείας για τον Οργανισμό σας.

Κάλυψη Ιατρού Εργασίας στους Ο.Τ.Α.

Η παρουσία του ιατρού εργασίας αποτελεί μια από τις βασικές εργοδοτικές υποχρεώσεις των Εταιρειών με περισσότερους από 50 εργαζόμενους. Ιατρός εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και σε όλες τις εταιρείες στις οποίες οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι είναι αυξημένοι κατά την εργασία τους. O ιατρός εργασίας οφείλει να τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

 

Τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας είναι:

 • Ιατρική εξέταση των εργαζομένων και την πιθανή έκδοση γνωμάτευσης καταλληλότητας εργασίας
 • Να διερευνά πιθανά αίτια ασθένειας που να σχετίζονται με την εργασία
 • Να επιβλέπει τους χώρους εργασίας
 • Να βεβαιώνει πως δεν υπάρχουν παραλείψεις ή παράγοντες που να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα υγείας στους εργαζόμενους
 • Να δείξει στους υπαλλήλους μιας εταιρείας πώς να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και αναλαμβάνει την εύρεση Εξειδικευμένου Ιατρού Εργασίας για τον Οργανισμό σας.

Πλήρης Υποστήριξη Περιβαλλοντικών Δράσεων
Υπηρεσίες Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Ολοκληρωμένη Κάλυψη Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δράσεων
Ένταξη σε Σχέδια Ενεργειακής Αναβάθμισης - (ΝΕΟ)
Υπηρεσίες Κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) - (ΝΕΟ)

ΟΡΙΣΜΟΣ :

Το Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) εξετάζει, καθορίζει και κατατάσσει σε σειρά τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών στους Δημόσιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και την ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας και της ανθεκτικότητας της χώρας στις κλιματικές αλλαγές, καθώς και για τη διασφάλιση μιας σταδιακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και την εξάλειψη των εκπομπών CO2 έως το 2050, ενσωματώνοντας τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής αποδοτικότητας. με βάση τους στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), καθώς και με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (328).

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την απογραφή και τους στόχους μείωσης εκπομπών για τα κτίρια, τον εξοπλισμό και τις υποδομές που καταναλώνουν ενέργεια, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους Δημόσιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

 • Από 1η Ιανουαρίου 2024: Η Εκπόνηση ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του συνιστούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων, για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για εξοικονόμηση ενέργειας και κλιματική αλλαγή.
 • Το ΔηΣΜΕ αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (ν. 4936/2022 Α’105) κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού θα πρέπει να καταρτίσει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), το οποίο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος και θέσπιση στόχου μείωσης καθαρών εκπομπών κατ’ ελάχιστο 10% για το έτος 2025 και 30% για το έτος 2030 σε σχέση με το έτος 2019 λαμβάνοντας υπόψη και τις απορροφήσεις
 • Διερεύνηση, προσδιορισμό και ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων για την επίτευξη του στόχου μείωσης εκπομπών.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή με βάση το έτος 2019 των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών για τα ακόλουθα:

 • Κτίρια
 • Κοινωφελείς εγκαταστάσεις (για αθλητισμό, πολιτισμό φωτισμό δημοτικών οδών και κοινόχρηστους χώρους)
 • Δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης
 • Δημοτικά οχήματα

 

ΟΦΕΛΗ:

 • Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: Με τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οχήματα και βιομηχανίες, τα δημοτικά σχέδια συμβάλλουν στη μείωση της ρύπανσης του αέρα και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουν οι κάτοικοι.
 • Αποταμίευση Ενέργειας: Μέτρα όπως η βελτίωση της μόνωσης κτιρίων, η ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και σε μειωμένες λογαριασμούς ενέργειας για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις.
 • Προστασία Περιβάλλοντος: Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • Οικονομικά Οφέλη: Η υιοθέτηση μέτρων μείωσης εκπομπών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα κόστη λειτουργίας, αύξηση της αποδοτικότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών και της πράσινης τεχνολογίας.
 • Βελτίωση της Ποιότητας της Δημόσιας Υγείας: Με τη μείωση των εκπομπών ρύπων, τα δημοτικά σχέδια μπορούν να βελτιώσουν την υγεία των κατοίκων και να μειώσουν τις ασθενείς που σχετίζονται με τη ρύπανση.
Υπηρεσίες Κατάρτισης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Ο.Τ.Α. (ΣΕΑΚ) - (ΝΕΟ)

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) είναι ένα σύνολο στρατηγικών και μέτρων που σχεδιάζονται για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου στο πλαίσιο των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Σκοπός του ΣΕΑΚ είναι να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και να βελτιώσει την απόδοση των δημόσιων κτιρίων όσον αφορά στη θέρμανση, την ψύξη, τον φωτισμό και τη γενική λειτουργία τους, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η μείωση  του κόστους τους. Τέλος, τα κτίρια που εντάσσονται σε ΣΕΑΚ ή σύστημα ενεργειακής διαχείρισης έχουν προτεραιότητα κατά τη θέσπιση χρηματοοικονομικών κινήτρων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων.

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015, με ευθύνη των περιφερειαρχών και των δημάρχων, για τα κτίρια αρμοδιότητάς τους εκπονείται Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) το οποίο περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Το ΣΕΑΚ αναθεωρείται ανά τέσσερα (4) έτη και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης στο βαθμό που αυτό είναι οικονομικά εφικτό, εφαρμόζεται το ΣΕΑΚ, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, καθώς επίσης και παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών μέσω σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η υλοποίηση ενός Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΣΕΑΚ) μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, που συνήθως περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Αναβάθμιση του Θερμομονωτικού Κελύφους: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη μονωτικών υλικών στους τοίχους, την οροφή και τα παράθυρα προκειμένου να μειωθεί η απώλεια θερμότητας και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
 2. Αντικατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης και Ψύξης: Η αντικατάσταση παλαιών και λιγότερο αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με νέα, πιο αποδοτικά συστήματα, όπως αντλίες θερμότητας, θερμοσίφωνες, ή εξαναγκαστικά συστήματα αερισμού.
 3. Βελτίωση του Φωτισμού: Η αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικούς LED λαμπτήρες μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό.
 4. Εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή αιολικών συστημάτων μπορεί να παράγει καθαρή ενέργεια και να μειώσει την εξάρτηση από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας.
 5. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση: Η εκπαίδευση των κατοίκων ή των χρηστών του κτιρίου σχετικά με τη σωστή χρήση των ενεργειακών πόρων μπορεί να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας.

Αυτοί είναι μερικοί από τους τρόπους υλοποίησης ενός ΣΕΑΚ, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κάθε κτιρίου.