Υπηρεσίες Χρηματοδοτήσεων, Οργάνωσης & Υψηλής Τεχνολογίας

Υπηρεσίες Χρηματοδοτήσεων, Οργάνωσης & Υψηλής Τεχνολογίας


energeia
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ένταξης σε Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις & Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων / Δράσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στοχεύουν στην αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών, με έμφαση στην Επαγγελματική Κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού και την Κοινωνική Ένταξη, την υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Επιχειρηματικής Καινοτομίας, την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, με τη χρήση καινοτομικών μεθοδολογιών και Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, καθώς και την Γαλάζια Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία, με σκοπό να προάγουν τους στόχους και τις αξίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στην παραγωγή ερευνητικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και σε μεταρρυθμιστικές δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με στόχο την επιστροφή των όποιων οικονομικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία. Εντός των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ινστιτούτου Καποδίστριας συμπεριλαμβάνεται η έρευνα, η σύνταξη, η διαχείριση, η υλοποίηση και ο προγραμματισμός των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Εμείς, ως ένδειξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του Ινστιτούτου Καποδίστριας και των πελατών μας, ολοκληρώνουμε ΔΩΡΕΑΝ όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υποβολής φακέλων χρηματοδότησης – από την σύνταξη έως και την έγκρισής της – των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για τον δικό σας Δήμο.

Μερικά ενδεικτικά προγράμματα ένταξης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί είναι τα παρακάτω:

 1. Interreg
 2. Horizon Europe 2023
 3. Europeaid
 4. Erasmus +
 5. Creative Europe
 6. Urbact
 7. Black Sea Cross Border Cooperation
 8. South East Europe
 9. European Regional Development Fund
 10. European Social Fund
 11. Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα (LIFE)
 12. Life Plus (+)

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας κατέχει εξειδικευμένη εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και στη διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων, έχοντας επιτύχει την έγκριση επιχορήγησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων, που κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία για την συμμετοχή του Οργανισμού σας στις προσκλήσεις των Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών προγραμμάτων έτσι ώστε ο Οργανισμός σας να εκσυγχρονίσει με τον καλύτερο τρόπο τις διαδικασίες και τις Υπηρεσίες του.

Διαθέτουμε όλη ότι την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για:

 • Την σύσταση των φακέλων για την επιτυχή έγκριση της χρηματοδότησης του Οργανισμού σας
 • Συγγραφή Τευχών Δημοπράτησης
 • Παράδοση των συμφωνημένων έργων που μας έχουν ανατεθεί
 • Πλήρης Υλοποίηση & Ανάπτυξη Έργων
 • Λειτουργία & Συντήρηση Υποδομών
Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Αναδιοργάνωση του Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ.  –  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  –  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στους Ο.Τ.Α  Α’  βαθμού, όπως προβλέπεται στον Ν. 5056/2023 άρθρο 27, κρίνεται επιτακτική η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) στους Δήμους.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας στο παραπάνω πλαίσιο αναλαμβάνει την υποστήριξη των Ο.Τ.Α. τις ακόλουθες υπηρεσίες και παραδοτέα:

 • Την αναδιοργάνωση του Ο.Ε.Υ.

 Η επικαιροποίηση του Ο.Ε.Υ εξασφαλίζει τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής, την αποτελεσματικότητά της, την εύρυθμη λειτουργία και την προσαρμογή της  στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και δημοτών, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και η θεμελίωση πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων του Οργανισμού, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, ειδικά όπου υπάρχει λειτουργική αλληλεπίδραση.

 • Τη σύνταξη καθηκοντολόγιου για το σύνολο των Υπαλλήλων του Δήμου.

 Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των καθηκόντων όλων των υπηρεσιακών    παραγόντων του Οργανισμού, βάσει των αναγκών του τελευταίου.

 • Την κατάρτιση Περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας.

Η δημιουργία Ψηφιακού Οργανογράμματος και η κατάρτιση Περιγραμμάτων θέσεων εργασίας καθίστανται υποχρεωτικές σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν. 4440/2016.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Καποδίστριας εκπονεί και παραδίδει περιγράμματα θέσεων εργασίας, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου, όπου θα περιγράφονται :

 • Αρμοδιότητες,
 • Εκπαίδευση
 • Βασικές γνώσεις
 • Επιθυμητές γνώσεις
 • ∆εξιότητες / Ικανότητες
 • Ξένες γλώσσες
 • Επιθυμητή Εμπειρία

Η τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των Δήμων κρίνεται πως πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο έως 30/06/2024, προκειμένου να είναι ομαλή η ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων των οικείων Δήμων  (άρθρα 27 και 29 του Ν. 5056/2023).

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας έχει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της οργάνωσης και της διοικητικής υποστήριξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την αναδιοργάνωση της οργανωτικής δομής των Δήμων και την προσαρμογή τους στις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Τεχνική Βοήθεια - Φάκελοι Χρηματοδοτήσεων

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναδεικνύεται ως παράδειγμα αποτελεσματικής υποστήριξης μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας και της διαχείρισης φακέλων χρηματοδοτήσεων.

Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε ευρύ φάσμα τομέων, καλύπτοντας από τη διακυβέρνηση έως την ανάπτυξη πολιτικών και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών διαδικασιών.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει επίσης τη διαχείριση φακέλων χρηματοδοτήσεων, αναζητώντας και αξιολογώντας διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές και διανέμοντας κεφάλαια σε επιλεγμένα έργα ή οργανισμούς που προωθούν τους στόχους της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου.

Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία και την ενίσχυση προγραμμάτων που έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στην οικονομία, ενθαρρύνοντας την καινοτομία.

Συμβουλευτική Υποστήριξη & Υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αποτελεί βασικό πυλώνα στην προώθηση της ανάπτυξης μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης και της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση έργων, που συμβάλλουν στην πρόοδο και τη βιωσιμότητα. Μέσω της δημιουργίας συμμαχιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το Ινστιτούτο επιτυγχάνει την αποτελεσματική εφαρμογή και προώθηση έργων που εξυπηρετούν το κοινό καλό και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη.

Με διαρκή διάλογο, καινοτομία και συνεχή παρακολούθηση, το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναδεικνύεται ως κινητήρια δύναμη στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Δ.Ι.Τ.

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) αποτελούν συμβατικές σχέσεις μακράς διάρκειας (που μπορεί να εκτείνονται σε διάρκεια και 20 ή περισσότερων ετών), οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός Δημόσιου και ενός Ιδιωτικού Φορέα για την εκτέλεση έργων και / ή την παροχή υπηρεσιών. Με βάση τη σύμβαση που συνάπτεται, ο Ιδιωτικός Φορέας υποχρεούται να χρηματοδοτήσει την επένδυση, ενώ αναλαμβάνει και σημαντική ευθύνη για το σχεδιασμό του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει τις απαιτήσεις της με βάση λειτουργικές προδιαγραφές και εγκρίνει τον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου. Ο Ιδιωτικός Φορέας αμείβεται κατά τη διάρκεια της φάσης της λειτουργίας του έργου, χρεώνοντας σε ετήσια βάση είτε την Αναθέτουσα Αρχή, είτε απευθείας τους χρήστες, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, και τους δύο. Ουσιαστικά, επομένως, μέσα από τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα αλλάζει, και συγκεκριμένα εξειδικεύεται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της σωστής τήρησης των προδιαγραφών απόδοσης που θέτει στον Ιδιώτη της σύμβασης ΣΔΙΤ. Η λογική που διατρέχει τις ΣΔΙΤ είναι η παροχή βελτιωμένων ποιοτικά και αποδοτικότερο οικονομικά υπηρεσιών στο κοινό, με τη συνδυασμένη αξιοποίηση των πόρων και των δεξιοτήτων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα.

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και αναλαμβάνει την εύρεση των συμμετεχόντων επενδυτών και διαχειριστών από τον Διεθνή Επενδυτικό Χώρο.

 

Ενδεικτική παράθεση υπηρεσιών που παρέχονται:

 • Εκπόνηση στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου Ανάπτυξης και εκμετάλλευσης Έργου
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης του έργου
 • Κατάρτιση, επεξεργασία ανάλυση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών μοντέλων
 • Υποστήριξη στην σύνταξη προσφοράς για διαγωνισμό δημοσίου
 • Δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης έργων
 • Συμμετοχή στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών και αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων
 • Υποστήριξη στη διαπραγμάτευση συμβάσεων
Ολοκληρωμένη Υποστήριξη σε Προσκλήσεις του «Πράσινου Ταμείου», Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ΥΠ.ΑΝ., ΥΠ.ΕΣ.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η πράσινη οικονομία στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των οικονομικών ελλείψεων, και έχει ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς να υποβαθμίζει το περιβάλλον. Έτσι, αναζητούνται τα εργαλεία εκείνα που θα κάνουν το περιβάλλον βιώσιμο στο σήμερα, αλλά και στο αύριο των επόμενων γενεών. Στη βάση αυτής της προσέγγισης έχει προταθεί ως τρόπος αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης ο όρος της «Πράσινης Ανάπτυξης» / “green economy”.
To Ινστιτούτο Καποδίστριας πιστεύει πως η πράσινη οικονομία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εναλλακτικό όραμα για την μεγέθυνση και την ανάπτυξη της Πατρίδας μας.

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία για την συμμετοχή του Οργανισμού σας στις προσκλήσεις για τα Προγράμματα στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» έτσι ώστε ο Οργανισμός σας να εκσυγχρονίσει με τον καλύτερο τρόπο τις διαδικασίες και τις Υπηρεσίες του.

 

Διαθέτουμε όλη ότι την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για:

 • Την σύσταση των φακέλων για την επιτυχή έγκριση της χρηματοδότησης του Οργανισμού σας
 • Συγγραφή Τευχών Δημοπράτησης
 • Παράδοση των συμφωνημένων έργων που μας έχουν ανατεθεί
 • Πλήρης Υλοποίηση & Ανάπτυξη Έργων
 • Λειτουργία & Συντήρηση Υποδομών

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας προσφέρει λύσεις:

 • Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
 • Ηλεκτροκίνηση
 • Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)
 • Δημιουργία & Λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας
 • Ενεργειακά Πάρκα
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Διαχείριση Λυμάτων & Απορριμμάτων

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)

Η ηλεκτροκίνηση είναι το αύριο.

Στόχος της Χώρας μας είναι σε 10 χρόνια από σήμερα, το 2030, ένα στα τρία αυτοκίνητα που θα τίθενται σε κυκλοφορία να είναι ηλεκτρικά.

Με στόχο τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας σε συνεργασία με την Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση καθώς:

 

 • Αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες αναφορικά με την υλοποίηση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.
 • Αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την απόκτηση Στόλου Ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τον Οργανισμό σας.

 

Επίσης, διαθέτει τους συνεργάτες με την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία που αφορά:

 • Την εγκατάσταση των Σταθμών Φόρτισης στα εγκεκριμένα σημεία του Οργανισμού σας.
 • Παρέχει λύσεις φόρτισης, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και υπηρεσίες για την δημιουργία ολοκληρωμένων σταθμών φόρτισης, που αποτελείται από ταχυφορτιστές, λογισμικό και online συνδεδεμένες υπηρεσίες χρέωσης.
 • Την Απόκτηση του απαιτούμενου Στόλου οχημάτων για τον Οργανισμό σας

 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.)

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές. Το ΣΒΑΚ στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια όλων των βαθμίδων (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά Χωρικά Σχέδια, ΓΠΣ/ΤΧΣ) και Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης ή Τοπικά Σχέδια Εφαρμογής (ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και όλες τις στρατηγικές μελέτες που συσχετίζονται με αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, Τοπικά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, ΣΔΑ, Αναπτυξιακές μελέτες) και ενσωματώνει επιμέρους τομεακές πολιτικές, αναπτύσσει και προωθεί συμμετοχικές διαδικασίες για την επιλογή των μέτρων παρέμβασης και περιλαμβάνει μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησής τους.

Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων τοπικής και της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων φορέων για την στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας ως Πανεπιστημιακός και Αναπτυξιακός οργανισμός για την Αυτοδιοίκηση συνεργάζεται και με το τμήμα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών και την Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την Ίδρυση και τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίας λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

 

Μαζί με τους συνεργάτες μας:

 • Δημιουργούμε το φάκελο ίδρυσης
 • Καταρτίζουμε τους κανόνες και τις συνθήκες λειτουργίας
 • Αναζητούμε τους επενδυτές για την εγκατάσταση των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων
 • Δημιουργούμε τις συνθήκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος
 • Διαχέουμε την παραγόμενη ενέργεια στα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος
 • Διαχέουμε ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας στα αδύναμα οικονομικά νοικοκυριά.
 • Αναζητούμε παράλληλες Δραστηριότητες και Πρωτοβουλίες στην «Πράσινη Οικονομία» που μπορεί να υιοθετήσει η ενεργειακή μας κοινότητα

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας μπορεί να είναι ο βραχίονας για την Αυτοδιοίκηση και σε αυτήν την πραγματικά εντυπωσιακή πρωτοβουλία και τους Δημότες της.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και ως περιβαλλοντικό στοιχείο, ανάλογα με το κύριο κριτήριο και το είδος της διαχείρισης. Σε σχέση πάντως με άλλους φυσικούς πόρους και με άλλα οικονομικά αγαθά έχει μία ιδιαιτερότητα: είναι μοναδικό και αναντικατάστατο, αφού αποτελεί προϋπόθεση της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής στον πλανήτη και δεν έχει υποκατάστατο στην ανάπτυξη. Η βιώσιμη (αειφόρος) διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η βασική παράμετρος της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι υδατικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι και μάλιστα σε πολλές περιοχές της Πατρίδας μας δεν είναι επαρκείς και η ανεπάρκειά τους αυτή συνιστά μέγιστο εμπόδιο στην ανάπτυξη.

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας θέλοντας να στηρίξει και να βοηθήσει περιοχές της Πατρίδας μας που αντιμετωπίζουν το ανωτέρω πρόβλημα προσφέρει λύση, έχοντας συνεργασία με πάροχο συσκευής η οποία παράγει καθαρό, πόσιμο νερό με την διαδικασία αντίστροφης όσμωσης.

Εκπόνηση μελετών ISO, Υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαπίστευσης από Φορέα του ΕΣΥΔ

Εκπόνηση μελετών ISO, Υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαπίστευσης από Φορέα του ΕΣΥΔ & έκδοση πιστοποιητικών ISO 9001,14001,27001,45001

Η πιστοποίησες  ISO , είναι Διεθνείς Πρότυπα Ποιότητας και έχουν ως στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. προς τους Δημότες, την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των Δημοτών, ενώ παράλληλα είναι προσανατολισμένο στην πελατοκεντρική Οργάνωση & Διοίκηση Δήμων & των Νομικών Προσώπων όπως αυτή πρέπει να εφαρμοστεί μετά τον “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι”.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας είναι ο τρόπος και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι Ο.Τ.Α., για να διευθύνουν τη λειτουργία τους και να βελτιστοποιούν τις παρεχόμενες Υπηρεσίες τους προς τους Πολίτες.

Γενικότερα, περιλαμβάνουν την οργανωτική δομή των Ο.Τ.Α. μαζί με τον σχεδιασμό, διεργασίες, πόρους και τεκμηρίωση που χρησιμοποιεί ένας Δήμος ή το Νομικό του Πρόσωπο, για να επιτύχει τους στόχους ποιότητας & τις υπηρεσίες που παρέχει σε Πολίτες, Προμηθευτές κλπ.

Η υιοθέτηση πιστοποιήσεων ISO θα πρέπει να είναι απόφαση στρατηγικής σημασίας για τους Ο.Τ.Α..  είναι η παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Πολιτών σε συνεχή βάση.

Τα οφέλη του Οργανισμού θα είναι τα εξής:

 • Βελτίωση της επίδοσης και παραγωγικότητας του Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οργανισμού
 • Επιβεβαίωση των ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού
 • Μεγαλύτερη επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων και στις προσδοκίες των Πολιτών
 • Αύξηση της ικανοποίησης των Πολιτών
 • Δημιουργία εμπιστοσύνης προς τους Πολίτες ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται και διατηρείται
 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης του Οργανισμού από Φορείς Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του Οργανισμού
 • Παροχή γνώσης στην Διοίκηση του Οργανισμού για την απόδοση των διεργασιών με βάση σύγχρονα & αξιόπιστα μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Αναβάθμιση της εικόνας του Οργανισμού
 • Εργαλείο αναγνώρισης σημαντικών αναγκών για εκπαίδευση προσωπικού/ βελτίωση ικανοτήτων προσωπικού/περισσότερη εμπλοκή του προσωπικού σε βελτιώσεις
 • Διευκολύνει την αλλαγή κουλτούρας του Οργανισμού
 • Επιβεβαίωση της ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες
Ολοκληρωμένη Πρόταση Πολιτικής Προστασίας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΡΌΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας λόγω της τεράστιας εμπειρίας του Προέδρου του, Δρ Παναγιώτη Θ Αγγελόπουλου ως

 • Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης του Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) από το 2015 ως το 2020 και ως
 • Αντιπρόεδρος – Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Europark Federation (“Ομοσπονδία Φύσης και Εθνικών Πάρκων της Ευρώπης”, ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει να συνεργαστεί με εθνικά πάρκα σε ολόκληρη την Ευρώπη για την ενίσχυση της προστασίας) από το 2018-2020

 

Έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα για την δημιουργία, σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και εκτέλεση καινοτόμων Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας.

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας και με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προάγοντας παράλληλα την τεχνολογία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο χώρο. Προσφέρουμε Ολοκληρωμένες λύσεις για ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας. Φιλοσοφία μας είναι να μεγαλώνουμε δίπλα και παράλληλα με τις ανάγκες του πελάτη και να αναπτύσσουμε «σκεπτόμενα» πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα διευκολύνουν την εργασία και την καθημερινότητά. Αποδεικνύουμε καθημερινά την αντοχή μας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης μέσω των πελατών που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται και να μας στηρίζουν. Το ευρύ πελατολόγιό μας αναδεικνύει την ικανότητά μας να προσφέρουμε δημιουργικές και ολοκληρωμένες λύσεις αλλά και το ρόλο μας ως έμπιστο και διαχρονικό συνεργάτη.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με την αγορά κάθε προϊόντος φροντίζουμε για τη σωστή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση του στην έδρα σας ή την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας (web εφαρμογές). Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την ευθύνη σύνδεσης περιφερειακών συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών (εκτυπωτές , scanners, κλπ), οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα και φροντίζουμε για την Έναρξη της Βάσης Δεδομένων (αρχικοποίηση) ώστε να είναι δυνατή η άμεση έναρξη χρήσης του λογισμικού.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται στην λογική της ανοιχτής αρχιτεκτονικής και της εύκολης και γρήγορης παραμετροποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, με κάθε αγορά σας προσφέρουμε τη δυνατότητα παραμετροποίησης του λογισμικού προκειμένου να προσαρμοστεί στις εξειδικευμένες ανάγκες σας. Επιπλέον, σας δίνουμε τη δυνατότητα προσθήκης νέων λειτουργιών ακόμα και μετά την πρώτη εγκατάσταση χτίζοντας πάνω στο υπάρχον λογισμικό.

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε οργανισμό ή υπηρεσία όπου η σταθερή ροή της «πληροφορίας» είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του, η βασική μέριμνα κάθε πελάτη, άρα και η δική μας, είναι να μην χάνονται και να αξιοποιούνται όλα τα υφιστάμενα δεδομένα. Για το λόγο αυτό σας προσφέρουμε, με κάθε νέα εγκατάσταση, την υπηρεσία της Μετάπτωσης Δεδομένων, δηλαδή τη μεταφορά των δεδομένων στο νέο σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης ή του οργανισμού σας. Επιπλέον, σας παρέχουμε υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων (data entry) προκειμένου να ελαφρύνουμε τον εργασιακό σας φόρτο (είτε σε μηνιαία βάση είτε μεμονωμένα) και να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα λογισμικά είναι σχεδιασμένα να σκέφτονται για σας και να διευκολύνουν την καθημερινότητά σας χάρη στις αυτοματοποιημένες λειτουργίες που προβλέπουν. Ένα «σκεπτόμενο» όμως λογισμικό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι απαραίτητα και πολύπλοκο. Αντιθέτως, όλα τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι φιλικά προς το χρήστη αλλά και να μην απαιτούν πολύωρη εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, σε κάθε σας βήμα, παρέχουμε την απαραίτητη εκπαίδευση που χρειάζεστε ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε άμεσα και αποτελεσματικά τα προϊόντα μας. Οι άνθρωποί μας είναι πάντοτε δίπλα σας να σας εκπαιδεύουν και να σας ενημερώνουν, όταν χρειάζεται, για κάθε πτυχή των προϊόντων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ως μέρος των ολοκληρωμένων λύσεων που αναπτύσσουμε, προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης στους χρήστες των συστημάτων μας, ώστε να αξιοποιούνται στο 100% οι δυνατότητες των προϊόντων και να νιώθουν οι πελάτες μας ασφαλείς σε κάθε τους βήμα. Προσφέρουμε, επιπλέον, ευελιξία αναπτύσσοντας εφαρμογές μετά από στοχευμένη μελέτη των απαιτήσεών σας (custom made software).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τεχνικό τμήμα είναι πάντοτε διαθέσιμο για την περαιτέρω παραμετροποίηση και συντήρηση του λογισμικού με βάση τις ανάγκες σας διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία και τη συνεχή ροή εργασίας. Έμπειροι προγραμματιστές με την χρήση των εργαλείων της Oracle και της Microsoft συνθέτουν τις εξειδικευμένες ομάδες εργασίας, οι οποίες φροντίζουν καθημερινά για την σωστή συντήρηση των προγραμμάτων.

 

2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων μας που σε συνδυασμό με την open source τεχνολογία, εγγυώνται την καλύτερη και πιστότερη διαμεταγωγή όλων των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων Πολιτικής Προστασίας του Οργανισμού σας.
 • Έχουμε τη δυνατότητα προσφοράς – μεταφοράς δεδομένων στην Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση καθώς και στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Ορίζουμε τους λήπτες παραλαβής των δεδομένων και φυσικά τους έχοντες την τελική απόφαση δράσεων για την επίλυση κρίσεων Πολιτικής Προστασίας (Φωτιά, Πλημμύρα, Σεισμός, Πανδημία Βιομηχανικά και Χημικά Ατυχήματα, Περιβαντολογικές Κρίσεις κ.λ.π.).
 • Η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων Big – Data γίνεται με τα πιο σύγχρονα εργαλεία της τεχνολογίας και με την τήρηση όλων των θεσμοθετημένων κανόνων και της νομοθεσίας GDPR.
 • Προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης για την συνεχή παροχή εικόνας video από drone – s, τελευταίας τεχνολογίας, σε πραγματικό χρόνο (real time) και διάχυση της σε πολλαπλούς απομακρυσμένους χρήστες μέσω κεντρικού server.
 • Σας γνωρίζουμε ότι το Ινστιτούτο μας διαθέτει την ολοκληρωμένη, και «field proven» λύση drone – client server, με σύστημα διαμεταγωγής δεδομένων, δοκιμασμένη μεταξύ άλλων σε απαιτητικά στρατιωτικά περιβάλλοντα, για αδιάλειπτη μεταφορά βίντεο (real time).
 • Σκοπός μας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των δυνατοτήτων monitoring και γνώσης της κατάστασης (Situational Awareness- SA) της υπηρεσίας σας, από απομακρυσμένα σημεία, εφόσον ο χειριστής του drone αυτοματοποιημένα, στέλνει την εικόνα του συμβάντος σε κεντρικό server, ο οποίος με την σειρά του την μεταβιβάζει – σε πραγματικό χρόνο – σε απομακρυσμένους χρήστες (encrypted) σε HY/laptop. Το σύστημα έχει και δυνατότητες καταγραφής και αποθήκευσης του συμβάντος – video, σε πραγματικό χρόνο (μεταξύ πολλών άλλων capabilities).

 

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

A) Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης, εντοπισμού και παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών, αποτελούμενου από:

  1. Λειτουργικά Συστήματα Drones με Κάμερες, Μικρόφωνα και ηχεία, με δυνατότητα λήψης και παροχής ήχου από το πεδίο και μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Δυνατότητα πτήσης σε ακραίες συνθήκες όπως : +7 μποφόρ, βροχή, χιόνι, και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες +45 βαθμούς Κελσίου και δυνατότητα συνεχούς πτήσης και διάνυσης μεγάλων αποστάσεων.
  2. Δορυφορικές και Πιστοποιημένα Ασφαλείς Επικοινωνίες για την εθελοντική ομάδα, σχολεία, δημαρχείο, ΚΑΠΗ κ.λ.π.Τα στελέχη του Ινστιτούτου Καποδίστριας έχοντας μεγάλη εμπειρία στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση καταστροφών και στην Πολιτική Προστασία συνιστά απαραίτητη την χρήση δορυφορικής επικοινωνίας για τη συνεχή λειτουργία των υποδομών και του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας  του Οργανισμού σας. Μερικά πλεονεκτήματα της Δορυφορικής Επικοινωνίας είναι:
   • Παράκαμψη των επίγειων Δικτύων
   • Συνεχή παροχή επικοινωνίας σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας των επίγειων δικτύων (καταστροφές, σεισμός, φωτιά κ.α.)
   • Συνεχή παροχή επικοινωνίας σε περιοχές που τα επίγεια αδυνατούν
   • Συνεχή παροχή επικοινωνίας σε περιοχές με περιορισμένη ή και χωρίς επίγεια υποδομή
   • Δυνατότητα ευρείας Αναμετάδοσης
   • Δυνατότητα Ελέγχου του Ιδιωτικού Δικτύου από τον Χρήστη
   • Μεγαλύτερη Ασφάλεια
   • Το κόστος είναι ανεξάρτητο της απόστασης των χρηστών
  3. Ολοκληρωμένα λειτουργικά συστήματα Uav’s με δυνατότητα πτήσης σε ακραίες συνθήκες όπως : +7 μποφόρ, βροχή, χιόνι, και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες +45 βαθμούς Κελσίου και δυνατότητα συνεχούς πτήσης και διάνυσης μεγάλων αποστάσεων, με όλα τα συστήματα ελέγχου & επιτήρησης.

 

Β) Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας (Software & Hardware), το οποίο θα είναι online με το προηγούμενο ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα συλλέγει και θα αναλύει όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες από άλλες πιθανές πηγές, θα ενημερώνει για την πραγματική κατάσταση του φαινομένου, θα προβλέπει την εξέλιξη του και θα προτείνει τα βέλτιστα σενάρια επέμβασης, έτσι ώστε να λαμβάνονται άμεσα οι αποφάσεις από τους αρμόδιους φορείς. Επίσης δίνεται η δυνατότητα της προώθησης των πληροφοριών στο Εθνικό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας in real time.

 

Γ) Ολοκληρωμένο σύστημα Ελέγχου Πανδημίας – Covid-19 με εξειδικευμένο hardware και software και ειδικες διαδραστικές πλατφόρμες.

 

Δ) Εκπαίδευση, κατάρτιση και Πιστοποίηση Δράσεων & Προσώπων για την χρήση και διαχείριση, όλων των προαναφερθέντων συστημάτων.

 

Ε) Κατασκευή Δυναμικού Ιστότοπου – Portal του Οργανισμού σας σε απόλυτη διαδραστική λειτουργία με τους Δημότες, Περιφέρεια, Όμορους Δήμους, Κεντρικό Κράτος.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Insight FD3

  1. Σύστημα προηγμένων θερμικών και οπτικών καμερών το οποίο καλύπτει έκταση επιφάνειας δέκα (10) τετραγωνικών χιλιομέτρων
   • Purpose-built for North America
   • IP66
   • Operating temp.: -10c to 50c
   • EO/IR Robot + AI Engine
   • 640×480 IR sensor
   • 1920×1080 EO sensor with 30x optical zoom
   • 360-degree scanning
   • 24/7 FULLY AUTOMATED monitoring and/or semi automated monitoring in an Ops Room environment
  2. Κέντρο διαχείρισης Κρίσεων
  3. Ειδικά Πρωτόκολλα Διαχείρισης Κρίσεων
   • Σύστημα αυτοματοποιημένων προτάσεων επιλογής σεναρίων αντιμετώπισης κρίσεων Πολιτικής Προστασίας. (Crisis Management)
   • Σχέδιο Πυροπροστασίας (Fire Plan), το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά:
    • Έλεγχος πλήρωσης υδατοδεξαμενών
    • Αποκατάσταση & καθαρισμός δασικών δρόμων
    • Ενίσχυση Εθελοντικών ομάδων
   • Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά:
    • Ρόλους και ευθύνες
    • Διάγραμμα οργάνωσης έργου
    • Διαχείριση πόρων ομάδας έργου
    • Κατάρτιση και ανάπτυξη της ομάδας
    • Ανταμοιβές και αναγνώριση
   • Σχέδιο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά:
    • Περιγραφή συστήματος περιουσιακών στοιχείων
    • Πρότυπο ορισμού υπηρεσίας
    • Τρέχουσα απόδοση υπηρεσίας
    • Τρέχουσα απόδοση ενεργητικού
    • Προγραμματισμένες Δράσεις
    • Έξοδα
    • Οφέλη
    • Πιανές Βελτιώσεις
  4. Cameras
  5. Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με Call center, email, sms center, & Social Management Center
  6. Δημιουργία Info kiosks, Helpdesk
  7. Meeting Room
  8. Εγκατάσταση και Λειτουργία υπερυψωμένων Πυροφυλακίων με υβριδικά υπερυψωμένα παρατηρητήρια με οπτικές & θερμικές κάμερες
  9. Αισθητήρες θερμότητας
  10. Αισθητήρες Κίνησης – Κίνησης Σεισμού
  11. Μετεωρολογικός σταθμός (Πλημμύρα, Χιόνι, Κεραυνός, Υγρασία Ανεμοστρόβιλος)
  12. Smart City Executive Program
  13. Προμήθεια και λειτουργία ειδικών Πυροσβεστικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων 4×4 πολλαπλών χρήσεων με πλήρη υπερκατασκευή, τηρώντας στο ακέραιο τις προδιαγραφές που προβλέπονται για πυροσβεστικά οχήματα τέτοιου τύπου, προκειμένου να διασφαλίσει τη θωράκιση των εγκαταστάσεών του Οργανισμού σας στο απρόβλεπτο γεγονός της πυρκαγιάς με κάμερες κ.α.
Ανάπτυξη Καινοτόμων Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας κατατάσσεται ως πρωτοπόρος παράγοντας στον τομέα της προαγωγής καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων για τους Ο.Τ.Α., αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση του για συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και πρόοδο.

Με βάση την επιστημονική του εμπειρία και την καινοτομία, το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις των Ο.Τ.Α..

Μέσω της έρευνας, της ανάλυσης και της συνεχούς καινοτομίας, δημιουργεί πρωτοποριακές λύσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την αειφορία σε διάφορους τομείς, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ζωής των πολιτών και στην προαγωγή της κοινωνικής πρόοδου.

Με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία, το Ινστιτούτο Καποδίστριας διακρίνεται ως κορυφαίος εταίρος στην ανάπτυξη καινοτόμων πληροφοριακών λύσεων που διαμορφώνουν το μέλλον.

Εκπόνηση Μελετών & Εφαρμογή Συστημάτων Προστασίας των Πληροφοριακών Συστημάτων Ο.Τ.Α.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναδεικνύεται ως πρωτοπόρος φορέας στον τομέα της εκπόνησης μελετών και της εφαρμογής συστημάτων προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων Οργανισμών του Δημοσίου (ΣΠΠΟΤ).

Tο Ινστιτούτο Καποδίστριας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας πληροφοριακών συστημάτων, που ενισχύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των οργανισμών του δημοσίου. Μέσα από προηγμένες μεθόδους ανάλυσης και προσέγγισης, εκπονεί μελέτες, που αναδεικνύουν τις ευάλωτες πτυχές των πληροφοριακών συστημάτων και προτείνει συστήματα προστασίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας.

Με στόχο τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων, το Ινστιτούτο αποτελεί αξιόπιστο εταίρο για τους οργανισμούς του δημοσίου στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειάς τους.

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης, Ροής Έργων & Υπηρεσιών Ο.Τ.Α.

Τα στελέχη του Ινστιτούτου Καποδίστριας έχοντας μεγάλη εμπειρία στην λειτουργία αλλά και στις ανάγκες των Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ Βαθμού έχουν την δυνατότητα εξατομικευμένου σχεδιασμού και υλοποίησης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τον δικό σας Δήμο.

Τα Ο.Π.Σ. ενσωματώνουν εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες διαχείρισης σε έναν Δήμο, συνδυάζοντας χρηματοδότηση / λογιστική κατασκευή υπηρεσίες, διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων, διαχείριση έργων αυτεπιστασίας κτλ. Τα συστήματα Ο.Π.Σ. αυτοματοποιούν αυτές τις δραστηριότητες με μια ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού. Ο σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τη ροή των πληροφοριών μεταξύ όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών μέσα στα όρια της οργάνωσης και να καταφέρουν τις συνδέσεις προς τα έξω με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα Ο.Π.Σ. τυπικά ακολουθούν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

 • Λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο (ή κοντά σε πραγματικό χρόνο), δίχως να βασίζονται σε περιοδικές ενημερώσεις.
 • Διαθέτουν μια κοινή & διαλειτουργική βάση δεδομένων που υποστηρίζει όλες τις εφαρμογές.
 • Μια συνεπής εμφάνιση και αίσθηση.
 • Εγκατάσταση του Ο.Π.Σ. χωρίς περίτεχνα εφαρμογής/ενοποίησης δεδομένων από το τμήμα Πληροφορικής (IT)

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οι καλύτερες πρακτικές των Ο.Π.Σ. είναι ενσωματωμένες στα περισσότερα συστήματα τους. Αυτό σημαίνει ότι το λογισμικό αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο  ερμηνεύει τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους εφαρμογής κάθε διαδικασίας. Τα συστήματα διαφέρουν ως προς την ευκολία με την οποία ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει αυτές τις πρακτικές. Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να επωφεληθούν από βέλτιστες πρακτικές μείωσης χρονοβόρων εργασιών όπως η διαμόρφωση, τα έγγραφα, η δοκιμή και η εκπαίδευση.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Πληροφοριακό Σύστημα Οργάνωσης Διαδικασιών & Αναβάθμιση της Επιχειρησιακής Ικανότητας των ΟΤΑ

Το προτεινόμενο σύστημα από το Ινστιτούτο Καποδίστριας έρχεται με σκοπό να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση η οποία στοχεύει :

 • Στον εκσυγχρονισμό του Δήμου με χρήση καινοτόμων λύσεων και state of the art τεχνολογιών
 • Παροχή ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας σε όλους τους χρήστες του συστήματος
 • Υψηλά standards ασφάλειας σε επίπεδο πρόσβασης και κρυπτογράφησης πληροφοριών
 • Υψηλή διαθεσιμότητα πληροφοριών με δυνατότητα πρόσβασης από όπου υπάρχει Internet
 • Πλήρη συμμόρφωση με GDPR & ISO 27001
 • Εξασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας του Δήμου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
 • Πλήρη υποστήριξη τηλεργασίας
 • Δυνατότητα επαναφοράς του συστήματος σε πρότερη χρονική στιγμή λειτουργίας σε περίπτωση κυβερνο-επίθεσης ή τεχνικής ή χειριστικής αστοχίας

 

Λειτουργικότητα

 • Πρόσβαση κάθε χρήστη με κωδικό ή χρήση USB stick στο σύστημα
 • Διαχείριση εγγράφων και αρχείων κατά Διεύθυνση/Τμήμα/Γραφείο/Χρήστη
 • Δυνατότητα διαμοιρασμού δικαιωμάτων πρόσβασης με κανόνες που θα οριστούν βάσει ΟΕΥ
 • Δυνατότητα Chat μεταξύ των χρηστών του συστήματος
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης κρυπτογραφημένων video κλήσεων και τηλεδιασκέψεων (και με εξωτερικούς συνεργάτες)
 • Διαχείριση επαφών
 • Διαχείριση συναντήσεων
 • Τήρηση πολλαπλών ημερολογίων (από επίπεδο χρήστη, θέματος και μέχρι Διοίκησης)
 • Δημιουργία σελίδας ειδήσεων με αυτόματη εισαγωγή ειδήσεων από sites που θα ορίσει ο Δήμος (όπως ΥΠΕΣ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ειδησεογραφικά πρακτορεία κλπ.)
 • Αυτόματη σύνδεση με ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ
 • Διαχείριση emails
 • Πλήρη καταγραφή ενεργειών κάθε χρήστη
 • Πλήρης κρυπτογράφηση όλων των δεδομένων
 • Κρυπτογραφημένο backup (ταυτόχρονα) μέσα στο Δήμο, σε ασφαλή εγκατάσταση του Φορέα μας, σε data center στην ΕΕ
 • Δυνατότητα ταχείας επαναφοράς του συστήματος σε λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή
 • Καταγραφή χρόνου ενασχόλησης υπαλλήλων σε κάθε θέμα

 

Ενδεικτικοί τομείς εφαρμογής :

 • Τεχνικά έργα (Καταγραφή φάσεων, ανάθεση εργασιών, παρακολούθηση προόδου, συγκέντρωση εγγράφων, συμβάσεων, τιμολογίων, φωτογραφιών,video κλπ.)
 • Παρακολούθηση προμηθειών και έλεγχος νομιμότητας ανά στάδιο (από Γραφείο Προγραμματισμού μέχρι πληρωμής Αναδόχου) με ταυτόχρονη αποθήκευση των σχετικών αρχείων της προμήθειας
 • Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
 • Διαδικασίες ανάθεσης εργασιών σε επιτελείς του ΟΤΑ και έλεγχος προόδου εργασιών κλπ.
Υπηρεσίες Διασφάλισης Υποδομών των Ο.Τ.Α.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναδεικνύεται ως ένας αξιόπιστος σύμβουλος και προμηθευτής υπηρεσιών στον τομέα της διασφάλισης των υποδομών των Οργανισμών του Δημοσίου (Ο.Τ.Α.).

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στην αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των υποδομών των ΟΤΑ. Μέσα από αξιολογήσεις κινδύνου, σχεδιασμό λύσεων ασφαλείας και εφαρμογή προληπτικών μέτρων, το Ινστιτούτο Καποδίστριας διασφαλίζει την προστασία των υποδομών των ΟΤΑ από πιθανές απειλές και κινδύνους. Με βάση την προσέγγιση της καινοτομίας και της συνεχούς εξέλιξης, συμβάλλουν σε προηγμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφαλείας και αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες απειλές.

Με τη συνεχή παρουσία του και την αφοσίωσή του στην ποιότητα και την ασφάλεια αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη για τους ΟΤΑ στη διασφάλιση της ακαθάριστης λειτουργίας των υποδομών τους και την προστασία των πολιτών.

Υπηρεσίες Ασφαλής Διαχείρισης Αρχείων

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας συνεργάζεται με έμπειρους  συνεργάτες όσον αφορά την ασφαλή διαχείριση των αρχείων σας. Εξειδικευόμαστε στην:

 

 • Την Ασφαλή Διαχείριση και Αποθήκευσή του Αρχείου σε χώρους με συγκεκριμένες προδιαγραφές Αρχειοφυλακίου που θα διασφαλίζεται ο έλεγχος της διακίνησης των αρχείων, η μη καταστροφή ή αλλοίωσή του ή η φθορά του.
 • Την Ασφαλή Ψηφιοποίηση του Αρχείου, ώστε να μπορεί να διατηρηθεί στο χρόνο αναλλοίωτο, διασφαλίζοντας την μνήμη του φορέα και κυρίως για την εξασφάλιση της άμεσης και διαφανούς προστασίας των δεδομένων.
 • Την Ασφαλή Καταστροφή του (Κατηγορία 5 NATO Secret), όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και προτιμώμενο καθώς και επιτρεπτό από τον φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί και πάλι η προστασία των δεδομένων, αλλά και για να επιτευχθούν μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος.
 • Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης.
Ανάπτυξη & πλήρης υποστήριξη της Πράσινης Οικονομίας & των Αρχών Γαλάζιας Ανάπτυξης

GREEN ECONOMY

Το ελληνικό σχέδιο για την «Πράσινη Οικονομία» αφορά σε μεγάλο βαθμό τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι ένα θέμα που στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει βρει κεντρικό ρόλο στον δημόσιο διάλογο, παρά το ότι εκτός συνόρων ανάλογες συζητήσεις κυριαρχούν.

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην «πράσινη μετάβαση» στα Ελληνικά νησιά που δεν είναι ένας γενικόλογος όρος, αποκομμένος από τις ανάγκες των πολιτών, αλλά αφορά τη διασύνδεση των Ελληνικών νησιών που θα μειώσει σημαντικά:

 • Το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
 • Την αξιοποίηση του δυναμικού σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου
 • Την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών,
 • Την ανάπτυξη προσβάσιμων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα

 

Το σχέδιο ενισχύει ένα ευρύ πλαίσιο μεταρρυθμίσεων με επενδύσεις σε:

 • Aρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα μέσω ΣΔΙΤ
 • Νέο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης σε συνδυασμό με αναμόρφωση των δασικών χαρτών
 • Ιδρυση Εθνικού Συστήματος Μόνιμης Παρακολούθησης ειδών και βιοτόπων
 • Επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών.

 

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα έρθουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να δώσουν ώθηση σε ένα φιλόδοξο σχέδιο «πράσινης ανάπτυξης».

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας διαθέτει την απαραίτητη πείρα και τις συνεργασίες για την επιτυχή απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων από τον Οργανισμό σας.

 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» αποτελεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα, συνιστώντας μια ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η Ελλάδα, διαθέτοντας πλήθος νησιών και έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει στρατηγικό λιμάνι «Γαλάζιας» οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρώπη.

Η στρατηγική “Γαλάζια Ανάπτυξη” αποτελείται τα κατάλληλα μέτρα και στοχευμένη προσέγγιση για συγκεκριμένες δραστηριότητες:

 

Μέτρα ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής:

 • Γνώσεις για τη θάλασσα: βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τη θάλασσα
 • Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων
 • Ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση: παροχή στις αρχές μιας καλύτερης εικόνας για το τι συμβαίνει στη θάλασσα.

 

Στοχευμένη προσέγγιση για συγκεκριμένες δραστηριότητες:

 • Υδατοκαλλιέργεια (Ιστότοπος αλιείας)
 • Παράκτιος τουρισμός
 • Θαλάσσια βιοτεχνολογία
 • Ωκεάνια ενέργεια
 • Εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Οργανισμού σας, τους τοπικούς, κλιματικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς, και κοινωνικούς παράγοντες, παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και γαλάζιων στρατηγικών, και αναλαμβάνει τη διαχείριση διεθνών και εθνικών έργων με στόχο να διασφαλιστεί ο κατάλληλος συνδυασμός μέτρων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO)

Tο Ινστιτούτο Καποδίστριας έχοντας την εμπειρία και τους κατάλληλους συνεργάτες, μπορεί να υποστηρίξει τον Οργανισμό σας με το πακέτο υπηρεσιών Παροχής Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR (Data Protection Officer – DPO) ώστε να έχει την πλήρη συμμόρφωση σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).

 

Οι υπηρεσίες ενδεικτικά είναι :

 • Διερεύνηση των σημείων απόκλισης της λειτουργίας του Οργανισμού  από τον κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR)
 • Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR)
 • Σύνταξη Σχεδίου Συμμόρφωσης (Compliance Plan)
 • Προστασία ευαίσθητων δεδομένων (Δεδομένων Υγείας)
 • Αντιμετώπιση παραβιάσεων
 • Ασφάλεια Δεδομένων
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικών με την προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό των  σημαντικότερων κινδύνων.
 • Προτάσεις για την λήψη απαραίτητων μέτρων, υποστήριξη και καθοδήγηση για την υλοποίηση τους.
 • Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών Προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων με το ISO 27001 ή ανεξάρτητα από αυτό.
 • Δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ευθύνης τους που απορρέουν από την εφαρμογή του GDPR.
 • Παραμετροποίηση / βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων
 • Παροχή Data Protection Officer (DPO)
Υπηρεσίες Προβολής & Επικοινωνίας

Μία από τις σημαντικότερες ανάγκες των πολιτών και υποχρεώσεις του Οργανισμού σας είναι η συνεχή επικοινωνία με τους Πολίτες  για την ικανοποίηση των αναγκών τους:

 

 • Παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Δέχεται τα αιτήματα, τις υποδείξεις, τις προτάσεις και τα παράπονα των πολιτών, τα καταγράφει, τα διαβιβάζει για επίλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, παρακολουθεί την πορείας υλοποίησής τους και μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
 • Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων, ή την παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.
 • Παρακολουθεί συστηματικά την ιστοσελίδα του Δήμου, συγκεντρώνει τα αιτήματα, τις υποδείξεις, τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών και φροντίζει για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, την επίλυση των προβλημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
 • Ενημερώνει τους πολίτες για τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Δήμου, καθώς επίσης και για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας εξειδικεύεται στην δημιουργία του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Πολίτη – Οργανισμού, με διασύνδεση, αμφίδρομη ενημέρωση και διαλειτουργικότητα μεταξύ Διοικούμενου και Διοίκησης.

 • Λειτουργία πιστοποιημένου Call Center για την ενημέρωση πολιτών – δημοτών και μετρήσεις κοινής γνώμης
 • Λειτουργία του εξειδικευμένου Portal για τη Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση, το περιβάλλον και την ενέργεια www.greenattica.gr
 • Λειτουργία της GreenWebTv.gr
 • Social Media Marketing Management και υποστήριξη Πολιτικής Επικοινωνίας