Καγιάς Πασχάλης

Καγιάς Πασχάλης


Ελεύθερος Επαγγελματίας

▪ Μέλος του A.C.C.A. (Association of Chartered Certified Accountants)
▪ Μέλος του Ι.Ι.Α. (Institute of Internal Auditors)
▪ Επαγγελματική εμπειρία σε εξωτερικούς ελέγχους πέραν της εξαετίας (περίπου 3 σε Big 4).
▪ Άριστη γνώση ΔΠΧΑ, ΕΛΠ και ΔΠΕ.
▪ Άριστη γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office, ελεγκτικές και λογιστικές εφαρμογές).
▪ Επαγγελματική εμπειρία σε λογιστήρια μεγάλων εταιριών πέραν της πενταετίας.
▪ Εμπειρία στην διαχείριση αναθέσεων ελέγχου και την καθοδήγηση ομάδας ελέγχου.
▪ Επαγγελματική συμπεριφορά.
▪ Συμμόρφωση με τον κώδικα ηθικής που διέπει το επάγγελμα του ελεγκτή.
▪ Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση.


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
Μεταπτυχιακό στα Διεθνή Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά (Master in Science of International Accounting and Finance) από το Herriot Watt University.
Πτυχιακή εργασία:
Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Επαγγελματικές πιστοποιήσεις:
A.C.C.A.: Αριθμός Μητρώου 2157673

Certified Internal Auditor: Αριθμός Μητρώου 2121858

ΜΕΤΚΕΛ: Μεταπτυχιακός Τίτλος Κατάρτισης Ελεγκτών – Λογιστών