Οικονομικές, Διεθνείς & Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Οικονομικές, Διεθνείς και Ελεγκτικές Υπηρεσίες


oikonomikes
Σύσταση & Λειτουργία Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4795/2021 το Ινστιτούτο Καποδίστριας μπορεί να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Οργανισμών και επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών Μ.Ε.Ε. με την εγγύηση της πιστοποίησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και παραδίδει:

 

 1. Παροχή υπηρεσιών Σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 2. Σύνταξη Καταστατικού (Κανονισμού Λειτουργίας) & εκπόνηση Μεθοδολογίας
 3. Αξιολόγηση Κινδύνων & Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου
 4. Διενέργεια προκαθορισμένων εσωτερικών ελέγχων
 5. Θεωρητική & Πρακτική Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Επιμόρφωση των Προϊσταμένων του Δήμου
 6. Υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα τις εκθέσεις ελέγχου και παροχής συμβουλευτικού έργου της Μονάδας
 7. Υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα αναφορές σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων
 8. Ενημερώνει τον επικεφαλής του φορέα για θέματα διακυβέρνησης, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να λαμβάνει γνώση για στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και να εντοπίζει εγκαίρως ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης
 9. Την καταγραφή, κριτική επισκόπηση και έλεγχο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 10. Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Τροποποίηση ΟΕΥ), Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 11. Την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της διακυβέρνησης του Δήμου
 12. Επιβεβαίωση προς τη Διοίκηση για την εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών οι οποίες έχουν υιοθετηθεί, ως προς την επίτευξη των καθορισμένων στόχων
 13. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση του προηγούμενου έτους, στον επικεφαλής του φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου.Η Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού, η Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 14. Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 15. Κατάρτιση, τήρηση και εφαρμογή του Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
 16. Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου
Συμβουλευτική Υποστήριξη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η σύσταση και η ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου προσθέτει αξία στον Οργανισμό, καθώς συμβάλλει ουσιωδώς στην επίτευξη των στόχων του μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Το Ινστιτούτο Καποδίστριας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το νέο Νόμο 4795/2021.

Βήματα για τη σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου:

 1. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Οργανισμού, ώστε να συσταθεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και να της δοθούν οι κατάλληλες αρμοδιότητες, σύμφωνα με τη νομοθεσία και το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής. Εξετάζεται η δυνατότητα και η αναγκαιότητα σύστασης επιτροπής ελέγχου, στην οποία μπορεί να λογοδοτεί η Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου.
 2. Περιγραφή θέσεων εργασίας και πλήρωση θέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με άτομα που διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τις κατάλληλες γνώσεις για την επιτέλεση του ρόλου τους. Επαγγελματική εμπειρία, επιμόρφωση, μεταπτυχιακός τίτλος ή πιστοποιήσεις στον εσωτερικό έλεγχο (όπως CIA- Certified Internal Auditor) ή και πιστοποίηση από Ελληνικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είναι σημαντικά προσόντα.
 3. Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου περιγράφει και αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες που της έχουν αποδοθεί από τον Οργανισμό ώστε να επιτελέσει τα καθήκοντά της. Περιλαμβάνει τις Θεμελιώδεις Αρχές για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τα Πρότυπα και τον Ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου.
 4. Διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων των εσωτερικών ελεγκτών με την Ανώτατη Διοίκηση, προκειμένου να εξηγηθεί ο ρόλος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και να ενημερωθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός.
 5. Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τους εξωτερικούς ελεγκτές, κυρίως για εκκρεμείς ανοικτές συστάσεις και άλλα σοβαρά θέματα του φορέα.
 6. Δημιουργία λίστας με όλες τις ελεγκτικές περιοχές και χαρτογράφηση των κύριων διαδικασιών του Οργανισμού.
 7. Κατάστρωση του ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων με βάση την προτεραιοποίηση που προκύπτει από την εκτίμηση των κινδύνων που μπορεί να εκτρέψουν τον Οργανισμό από τους στόχους που έχει θέσει. Πραγματοποιούνται διερευνητικές συναντήσεις και συμπληρώνονται σχετικά  ερωτηματολογίων από την ανώτατη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού.
 8. Διενέργεια πιλοτικού εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την εκμάθηση της διαδικασίας. Εξηγούνται τα κύρια βήματα της διαδικασίας, παρέχονται οδηγίες/κατευθύνσεις και υποδείγματα.
Υπηρεσία Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης (πρόληψη και κάλυψη κινδύνου δαπανών και ασφάλιση γνωμοδοτήσεων)

Η κατάργηση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου δημιούργησε μεγάλες αλλαγές στην λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει:

 • Ασφάλιση Γνωμοδοτήσεων & Πιστοποίηση επί Ενταλμάτων Πληρωμών
 • Ανάληψη κάλυψης κινδύνου Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Υπολόγων

 

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία γίνεται ως εξής:

 • Λήψη του προς πληρωμή χρηματικού εντάλματος και των σχετικών εγγράφων που το συνοδεύουν κατόπιν κλήσης από την υπηρεσία για συγκεκριμένο κατά περίπτωση ΧΕΠ (επαφίεται στην κρίση της υπηρεσίας εάν θεωρεί ένα ένταλμα ότι χρήζει περαιτέρω ελέγχου)
 • Μελέτη του φακέλου ως προς την ορθότητα και πληρότητα των εγγράφων αυτών
 • Υποβολή τυχόν παρατηρήσεων (συμπλήρωση, διόρθωση απαιτούμενων εγγράφων κλπ)
 • Η κατάργηση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου δημιούργησε μεγάλες αλλαγές στην λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διάχυση της ανασφάλειας στους κύκλους των στελεχών της.

  Το Ινστιτούτο Καποδίστριας έχοντας πλήρη συναίσθηση του ρόλου του, προσφέρει μοναδικά για τους Ο.Τ.Α. την υπηρεσία Πρόληψης Κινδύνου Δαπανών και Κάλυψης Ευθύνης Υπολόγων Ο.Τ.Α.

  Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η δυνατότητα παροχής από το Ινστιτούτο Καποδίστριας εγγυήσεως νομιμότητας των αποφάσεων των δημοτικών οργάνων που συνεπάγονται την έκδοση χρηματικού εντάλματος, εκ μέρους του Οργανισμού.

  Στον ανωτέρω έλεγχο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος που αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διενέργεια διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του Οργανισμού και τη σύναψη σχετικής σύμβασης.

  Το Ινστιτούτο Καποδίστριας κατά περίπτωση προβαίνει προληπτικά, κατόπιν εντολής από την αρμόδια υπηρεσία, σε επιμέρους μελέτη χρηματικών ενταλμάτων, δύναται να εγγυάται την ορθότητα και την πληρότητά τους και να βεβαιώνει εγγράφως την νομιμότητά τους με την αντίστοιχη κάλυψη της δαπάνης σε περίπτωση καταλογισμού στους φέροντες την ευθύνη προς τούτο, ενεργώντας δια λογαριασμό τους και προς διασφάλιση τους, αποβλέποντας ωστόσο κατά κύριο λόγο στην έκδοση ορθών και σύννομων πράξεων από τα όργανα του φορέα λειτουργώντας αποκλειστικά ως δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή έκδοσης  παράνομων ή παράτυπων πράξεων και ενεργειών των αρμοδίων Οργάνων και των Στελεχών του Οργανισμού Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ελέγχου.

  Πιο συγκεκριμένα τα βήματα είναι :

  • Λήψη του προς πληρωμή χρηματικού εντάλματος και των σχετικών εγγράφων που το συνοδεύουν κατόπιν κλήσης από την υπηρεσία για συγκεκριμένο κατά περίπτωση ΧΕΠ (επαφίεται στην κρίση της υπηρεσίας εάν θεωρεί ένα ένταλμα ότι χρήζει περαιτέρω ελέγχου)
  • Μελέτη του φακέλου ως προς την ορθότητα και πληρότητα των εγγράφων αυτών
  • Υποβολή τυχόν παρατηρήσεων (συμπλήρωση, διόρθωση απαιτούμενων εγγράφων κλπ)
  • Έγγραφη επιβεβαίωση περί νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης με την κάλυψης του εκδότη και των εν γένει ευθυνόμενων από την έκδοση του.

  Tο Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση καταλογισμού εις βάρος του Οργανισμού, να συντάξει και παραδώσει στον Οργανισμό σχέδιο ενδίκου βοηθήματος κατά της πράξης καταλογισμού. Επίσης το Ινστιτούτο Καποδίστριας υποχρεούται κατά την προκειμένη περίπτωση να καταβάλει για λογαριασμό των υπόλογων την αντίστοιχη και ισόποση δαπάνη εφόσον κριθεί απαιτητό κατόπιν εξωτερικής και τελικού ελέγχου όπως επίσης και να καλύψει  εκτός από το επιδικασμένο κεφάλαιο τους πιθανούς τόκους καθώς και τα δικαστικά έξοδα.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. (ΣΔΙΤ)

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας ασχολείται με τους εξής θεματικούς κύκλους:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Εκπαίδευση Κατάρτιση & Πιστοποίηση Στελεχών
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης
 • Οικονομικές, Ελεγκτικές και Διεθνείς Υπηρεσίες

 

Το Ινστιτούτο μας με στρατηγικούς εταίρους το σύνολο των Ελληνικών Πανεπιστημίων της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα με τα επιστημονικά εργαστήρια των καθηγητών:

Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Εργαστήριο Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία του και των άριστα καταρτισμένων στελεχών του με τα επιστημονικά εργαλεία και τους αντίστοιχους συνεργάτες και επιστημονικά υπεύθυνους:

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης),
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης),
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών)
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών)

 

Αναλαμβάνει την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Πιστοποίηση των στελεχών τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στον Δημόσιο τομέα.

Οι επιστημονικοί αυτοί σύμμαχοι εντείνουν την αξιοπιστία των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ινστιτούτο μας και σε συμβουλευτικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο για τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου της εκάστοτε εταιρείας-πελάτη.

Συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ερευνητικά Έργα & Διαγωνισμούς, είμαστε έτοιμοι να οδηγήσουμε την υπηρεσία – πελάτη στην ανάπτυξη και στην παροχή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών για την Χωρική Ανάπτυξη.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΔΙΤ

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν συμβατικές σχέσεις μακράς διάρκειας (που μπορεί να εκτείνονται σε διάρκεια και 20 ή περισσότερων ετών), οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός Δημόσιου και ενός Ιδιωτικού Φορέα για την εκτέλεση έργων και / ή την παροχή υπηρεσιών. Με βάση τη σύμβαση που συνάπτεται, ο Ιδιωτικός Φορέας υποχρεούται να χρηματοδοτήσει την επένδυση, ενώ αναλαμβάνει και σημαντική ευθύνη για το σχεδιασμό του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει τις απαιτήσεις της με βάση λειτουργικές προδιαγραφές και εγκρίνει τον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου. Ο Ιδιωτικός Φορέας αμείβεται κατά τη διάρκεια της φάσης της λειτουργίας του έργου, χρεώνοντας σε ετήσια βάση είτε την Αναθέτουσα Αρχή, είτε απευθείας τους χρήστες, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, και τους δύο. Ουσιαστικά, επομένως, μέσα από τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα αλλάζει, και συγκεκριμένα εξειδικεύεται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της σωστής τήρησης των προδιαγραφών απόδοσης που θέτει στον Ιδιώτη της σύμβασης ΣΔΙΤ. Η λογική που διατρέχει τις ΣΔΙΤ είναι η παροχή βελτιωμένων ποιοτικά και αποδοτικότερο οικονομικά υπηρεσιών στο κοινό, με τη συνδυασμένη αξιοποίηση των πόρων και των δεξιοτήτων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα.

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και αναλαμβάνει την εύρεση των συμμετεχόντων επενδυτών και διαχειριστών από τον Διεθνή Επενδυτικό Χώρο.

 

Ενδεικτική παράθεση υπηρεσιών που παρέχονται:

 • Εκπόνηση στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου Ανάπτυξης και εκμετάλλευσης Έργου
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης του έργου
 • Κατάρτιση, επεξεργασία ανάλυση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών μοντέλων
 • Υποστήριξη στην σύνταξη προσφοράς για διαγωνισμό δημοσίου
 • Δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης έργων
 • Συμμετοχή στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών και αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων
 • Υποστήριξη στη διαπραγμάτευση συμβάσεων
Λογιστική & Χρηματοοικονομική Υποστήριξη των Ο.Τ.Α.

Ενδεικτική παράθεση υπηρεσιών που παρέχονται:

 • Λεπτομερή και ακριβή καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης
 • Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων
 • Άντληση επενδυτικών κεφαλαίων
 • Έλεγχος πληρότητας επενδυτικών φακέλων
 • Περιφερειακή, Τοπική & Αστική Ανάπτυξη
 • Τοπική αγορά εργασίας & Απασχόληση
 • Στρατηγικός σχεδιασμός για την Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
 • Μελέτες βιωσιμότητας & Αξιοποίησης Ακινήτων
 • Ποιοτική & Χρηματοοικονομική ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων
 • Χρηματοοικονομικές Αναλύσεις, αξιολόγηση βιωσιμότητας επένδυσης με χρήση πολυπαραμετρικών χρηματοοικονομικών μοντέλων
 • Αναφορές ελέγχου με αξιολόγηση προϋποθέσεων πιθανότητες χρονοδιαγράμματα και αναμενόμενου ποσού επιχορήγησης
 • Υποστήριξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης με χρηματοδότες & επενδυτές
 • Υπηρεσίες Ελέγχου & Παρακολούθησης Υλοποίησης Σχεδίου Αναδιάρθρωσης

 

Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα / Παραχωρησεις (ΣΔΙΤ)

Ενδεικτική παράθεση υπηρεσιών που παρέχονται:

 • Εκπόνηση στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου Ανάπτυξης και εκμετάλλευσης Έργου
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης του έργου
 • Κατάρτιση, επεξεργασία ανάλυση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών μοντέλων
 • Υποστήριξη στην σύνταξη προσφοράς για διαγωνισμό δημοσίου
 • Δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης έργων
 • Συμμετοχή στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών και αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων
 • Υποστήριξη στη διαπραγμάτευση συμβάσεων