Οικονομικές, Διεθνείς & Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Οικονομικές, Διεθνείς και Ελεγκτικές Υπηρεσίες


oikonomikes
Σύσταση & Ολοκληρωμένη Λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ο.Τ.Α.

Το Ινστιτούτου Καποδίστριας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει την Σύσταση και Ολοκληρωμένη Λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4795/2021 και τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου.

Η ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου προσθέτει αξία στον Οργανισμό, καθώς συμβάλλει ουσιωδώς στην επίτευξη των στόχων του μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται φέρουν την εγγύηση της πιστοποίησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 1. Παροχή Υπηρεσιών Σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 2. Σύνταξη Καταστατικού (Κανονισμού Λειτουργίας) & Εκπόνηση Μεθοδολογίας (Εγχειριδίου) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 3. Υποστήριξη στην Καταγραφή, Κριτική Επισκόπηση & Έλεγχο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 4. Αξιολόγηση Κινδύνων & Προετοιμασία Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικών Ελέγχων
 5. Θεωρητική & Πρακτική Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Επιμόρφωση των Προϊσταμένων του Δήμου
 6. Υποβολή Αναφορών, σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στον Επικεφαλής του Φορέα
 7. Υποβολή Εκθέσεων Ελέγχου στον Επικεφαλής του Φορέα
 8. Ενημέρωση του Επικεφαλής του Φορέα για θέματα διακυβέρνησης, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να λαμβάνει γνώση για στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και να εντοπίζει εγκαίρως ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης
 9. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 10. Ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Διακυβέρνησης του Δήμου
 11. Επιβεβαίωση για την εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών που έχουν υιοθετηθεί, ως προς την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, στη Διοίκηση
 12. Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου του προηγούμενου έτους στον Επικεφαλής του Φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου.
 13. Ενημέρωση των Προϊστάμενων Εποπτικών Αρχών
 14. Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 15. Κατάρτιση, Τήρηση και Εφαρμογή του Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 16. Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Συστάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου
Συμβουλευτική Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ο.Τ.Α.

Το Ινστιτούτου Καποδίστριας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει την Συμβουλευτική Υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4795/2021 και τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου.

Η ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου προσθέτει αξία στον Οργανισμό, καθώς συμβάλλει ουσιωδώς στην επίτευξη των στόχων του μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται φέρουν την εγγύηση της πιστοποίησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 1. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Οργανισμού

Για να συσταθεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και να της δοθούν οι κατάλληλες αρμοδιότητες, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, απαιτείται η Τροποποίηση του ΟΕΥ.

 1. Περιγραφή θέσεων εργασίας και πλήρωση θέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Τα άτομα που στελεχώνουν την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τις κατάλληλες γνώσεις για την επιτέλεση του ρόλου τους. Αυτές αποτελούν η Επαγγελματική Εμπειρία, Επιμόρφωση, Μεταπτυχιακός Τίτλος ή Πιστοποιήσεις στον Εσωτερικό Έλεγχο (όπως CIA – Certified Internal Auditor) ή πιστοποίηση από Ελληνικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

 1. Εκπόνηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί το καταστατικό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Μέσω αυτού καταγράφονται και να αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες που της έχουν αποδοθεί.

 1. Ενημερωτικές Συναντήσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών με την Ανώτατη Διοίκηση

Η διεξαγωγή των συναντήσεων έχει ως σκοπό να επεξηγηθεί ο ρόλος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και να ενημερωθούν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

 1. Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές

Διευκολύνει τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ του Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εκτέλεση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η αξιοπιστία του Οργανισμού.

 1. Χαρτογράφηση των Ελεγκτικών Περιοχών και των κύριων Διαδικασιών του Οργανισμού

Η δημιουργία του φάσματος των ελεγκτικών περιοχών βοηθάει στον εντοπισμό των κυριότερων σημείων που χρειάζεται να διενεργηθούν έλεγχοι, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαδικασιών του Οργανισμού.

 1. Κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Εσωτερικών Ελέγχων

Βάσει της Εκτίμησης Κινδύνων, διαμορφώνεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός των Εσωτερικών Ελέγχων. Πραγματοποιούνται διερευνητικές συναντήσεις και συμπληρώνονται σχετικά ερωτηματολογίων από την Ανώτατη Διοίκηση και τα Διευθυντικά Στελέχη του Οργανισμού.

 1. Πιλοτικός Εσωτερικός Έλεγχος

Με σκοπό την εκμάθηση της ελεγκτικής διαδικασίας, παρέχονται οδηγίες/κατευθύνσεις, υποδείγματα και εξηγούνται τα κύρια βήματα που εκτελεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Συμβουλευτική Υποστήριξη Καταγραφής & Επισκόπησης των Υφιστάμενων Διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Ο.Τ.Α. (Ενδογενής Έλεγχος)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  Απόφασης Αριθμ. ΦΓ8/55081 (ΦΕΚ 4938/τ. Β/9-11-2020) και του ν. 4795/21, άρθρο 5 παρ. 2, οι φορείς του Δημοσίου Τομέα υποχρεούνται στην πλήρη καταγραφή και συνεχή ενημέρωση των διαδικασιών που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες και τις δράσεις τους.

 

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας υποστηρίζει τους δημοσιονομικούς υπεύθυνους των Ο.Τ.Α. στην αναλυτική καταγραφή του συνόλου των διαδικασιών παραγωγής ή πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, των δημοσιονομικών κινδύνων και στην πρόβλεψη δικλίδων ασφαλείας προς την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών (ενδογενής έλεγχος) και στην πλήρη καταγραφή και συνεχή ενημέρωση των διαδικασιών που αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών και των δράσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Συμβουλευτική Υποστήριξη Σύστασης & Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης Αριθμ. 90264  28.12.2022 (ΦΕΚ 6873 Β 29.12.2022), η σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο των ΟΤΑ Α’ βαθμού κρίνεται επιβεβλημένη.

Κύριοι σκοποί των Επιτρόπων Εσωτερικού Ελέγχου αποτελούν:

 1. Η εξασφάλιση της Νομιμότητας της Διαφάνειας, δηλαδή ο έλεγχος για τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α. με τις νομικές διατάξεις και η εξασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη χρήση των πόρων.
 2. Η παρακολούθηση της Οικονομικής Διαχείρισης των Κινδύνων, όπου εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία των Ο.Τ.Α. και παρακολουθείται η τήρηση του Προϋπολογισμού τους
 3. Η Αξιολόγηση Διαχείρισης Κινδύνων ως προς τις διαδικασίες διαχείρισης τους με σκοπό να προτείνουν βελτιώσεις και να αξιολογήσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους
 4. Η παρακολούθηση του Εσωτερικού Ελέγχου, αν υπάρχει δηλαδή αποτελεσματικότητα στους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς
 5. Η ανάλυση και η αξιολόγηση των έργων που υλοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. και
 6. Η συνεργασία με άλλες επιτροπές και υπηρεσίες για την ομαλή λειτουργία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων.
Υπηρεσίες Οργάνωσης & Προετοιμασίας της εφαρμογής για την μετάβαση στα Νέα Λογιστικά Πρότυπα παροχής Χρηματοοικονομικών Αναφορών (I.P.S.A.S.)

Σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018 η εφαρμογή του οποίου καταργεί το μέχρι τώρα εφαρμοζόμενο Π.Δ. 315 / 1999, οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει από 01/01/2025 να εφαρμόσουν ένα νέο ενιαίο Λογιστικό Πλαίσιο το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και των Αναφορών.

Πρόκειται για ένα πλαίσιο αρχών που καλύπτει τα θέματα της αρχικής αναγνώρισης, επιμέτρησης και της παρουσίασης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών αναφορών.

Η σωστή προετοιμασία και οι απαραίτητες οργανωτικές προσαρμογές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την θετική έκβαση στο νέο λογιστικό πλαίσιο.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών Οργάνωσης και προετοιμασίας εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Την ανάλυση και την αντιστοίχιση του υφιστάμενου λογιστικού σχεδίου με τους νέους λογαριασμούς
 2. Τον προσδιορισμό προσαρμογών στην αναγνώριση και αποτίμηση μεγεθών του ισολογισμού (πάγια, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, προβλέψεις)
 3. Την ανάλυση και προετοιμασία λογιστικού εγχειριδίου (Accounting Manual)
 4. Την διαγνωστική μελέτη οργανωτικών προσαρμογών (Διαδικασίες, έντυπα, τηρούμενα αρχεία)
 5. Την διαγνωστική μελέτη των μηχανογραφικών προσαρμογών και
 6. Την εκπαίδευση προσωπικού

 Παράλληλα πραγματοποιείται η Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Αναφορών

Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει το Ινστιτούτο Καποδίστριας για την σωστή προετοιμασία και σύνταξη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των καταστάσεων Δημοσιονομικής Αναφοράς και του Προϋπολογισμού – Απολογισμού.

Όλα τα στάδια καλύπτονται από τις υπηρεσίες μας, από την εκπόνηση του προϋπολογισμού μέχρι και την παρακολούθηση και καταγραφή των συναλλαγών, για να τερματίσουν έως και την τελική έκδοση των οικονομικών αναφορών.

 

Χρηματοοικονομικές Αναφορές:

 1. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων), Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Προσάρτημα)

 1. Κατάσταση Δημοσιονομικής Αναφοράς

Πλεόνασμα / Έλλειμμα της περιόδου, Καθαρή Χρηματοδότηση της περιόδου

 1. Κατάσταση Προϋπολογισμού / Απολογισμού

Προϋπολογισμός, Απολογισμός, Σύγκριση του Απολογισμού με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

 

Έναρξη Ισχύος:

Σε πλήρη εφαρμογή έως την 01/01/2025 (άρθρ. 123, ν. 4964/2022)

 

Πεδίο Εφαρμογής:

 1. Κεντρική Κυβέρνηση

Κεντρική Διοίκηση, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές

 1. Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δήμοι (ΟΤΑ Α’ βαθμού), Περιφέρειες (ΟΤΑ Β’ βαθμού)

 1. Αυτόνομες Οντότητες του Δημοσίου Τομέα

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Λοιπές Μονάδες Υγείας

 

Προϋποθέσεις Εφαρμογής:

 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
 • Δημιουργία Μητρώου Παγίων
 • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα

 

Σκοπός – Οφέλη:

 • Απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής θέσης και απόδοση της οντότητας (π.χ. ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού).
 • Υπολογισμός βάσει αναλογιστικής μελέτης των υποχρεώσεων των ΟΤΑ για καταβολή αποζημιώσεων (εφάπαξ) προς το απασχολούμενο προσωπικό.
 • Εφαρμογή της Αρχής της Αυτοτέλειας των Λογιστικών Περιόδων (Δεδουλευμένη Βάση).
 • Λήψη κατάλληλων αποφάσεων με έγκαιρη, πλήρη και αξιόπιστη πληροφόρηση.
 • Εύλογη και ουσιώδη παρουσίαση της θέσης και της απόδοσης του Δήμου προς τρίτους.
Υπηρεσία Υποστήριξης του Ελέγχου της Δημοσιονομικής Διαχείρισης, πρόληψη και κάλυψη κινδύνου δαπανών

Η κατάργηση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου δημιούργησε μεγάλες αλλαγές στην λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει:

 • Ασφάλιση Γνωμοδοτήσεων & Πιστοποίηση επί Ενταλμάτων Πληρωμών
 • Ανάληψη κάλυψης κινδύνου Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Υπολόγων

 

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία γίνεται ως εξής:

 • Λήψη του προς πληρωμή χρηματικού εντάλματος και των σχετικών εγγράφων που το συνοδεύουν κατόπιν κλήσης από την υπηρεσία για συγκεκριμένο κατά περίπτωση ΧΕΠ (επαφίεται στην κρίση της υπηρεσίας εάν θεωρεί ένα ένταλμα ότι χρήζει περαιτέρω ελέγχου)
 • Μελέτη του φακέλου ως προς την ορθότητα και πληρότητα των εγγράφων αυτών
 • Υποβολή τυχόν παρατηρήσεων (συμπλήρωση, διόρθωση απαιτούμενων εγγράφων κλπ)
 • Η κατάργηση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου δημιούργησε μεγάλες αλλαγές στην λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διάχυση της ανασφάλειας στους κύκλους των στελεχών της.Το Ινστιτούτο Καποδίστριας έχοντας πλήρη συναίσθηση του ρόλου του, προσφέρει μοναδικά για τους Ο.Τ.Α. την υπηρεσία Πρόληψης Κινδύνου Δαπανών και Κάλυψης Ευθύνης Υπολόγων Ο.Τ.Α.Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η δυνατότητα παροχής από το Ινστιτούτο Καποδίστριας εγγυήσεως νομιμότητας των αποφάσεων των δημοτικών οργάνων που συνεπάγονται την έκδοση χρηματικού εντάλματος, εκ μέρους του Οργανισμού.Στον ανωτέρω έλεγχο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος που αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διενέργεια διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του Οργανισμού και τη σύναψη σχετικής σύμβασης.Το Ινστιτούτο Καποδίστριας κατά περίπτωση προβαίνει προληπτικά, κατόπιν εντολής από την αρμόδια υπηρεσία, σε επιμέρους μελέτη χρηματικών ενταλμάτων, δύναται να εγγυάται την ορθότητα και την πληρότητά τους και να βεβαιώνει εγγράφως την νομιμότητά τους με την αντίστοιχη κάλυψη της δαπάνης σε περίπτωση καταλογισμού στους φέροντες την ευθύνη προς τούτο, ενεργώντας δια λογαριασμό τους και προς διασφάλιση τους, αποβλέποντας ωστόσο κατά κύριο λόγο στην έκδοση ορθών και σύννομων πράξεων από τα όργανα του φορέα λειτουργώντας αποκλειστικά ως δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή έκδοσης  παράνομων ή παράτυπων πράξεων και ενεργειών των αρμοδίων Οργάνων και των Στελεχών του Οργανισμού Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ελέγχου.Πιο συγκεκριμένα τα βήματα είναι :
  • Λήψη του προς πληρωμή χρηματικού εντάλματος και των σχετικών εγγράφων που το συνοδεύουν κατόπιν κλήσης από την υπηρεσία για συγκεκριμένο κατά περίπτωση ΧΕΠ (επαφίεται στην κρίση της υπηρεσίας εάν θεωρεί ένα ένταλμα ότι χρήζει περαιτέρω ελέγχου)
  • Μελέτη του φακέλου ως προς την ορθότητα και πληρότητα των εγγράφων αυτών
  • Υποβολή τυχόν παρατηρήσεων (συμπλήρωση, διόρθωση απαιτούμενων εγγράφων κλπ)
  • Έγγραφη επιβεβαίωση περί νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης με την κάλυψης του εκδότη και των εν γένει ευθυνόμενων από την έκδοση του.

  Tο Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση καταλογισμού εις βάρος του Οργανισμού, να συντάξει και παραδώσει στον Οργανισμό σχέδιο ενδίκου βοηθήματος κατά της πράξης καταλογισμού. Επίσης το Ινστιτούτο Καποδίστριας υποχρεούται κατά την προκειμένη περίπτωση να καταβάλει για λογαριασμό των υπόλογων την αντίστοιχη και ισόποση δαπάνη εφόσον κριθεί απαιτητό κατόπιν εξωτερικής και τελικού ελέγχου όπως επίσης και να καλύψει  εκτός από το επιδικασμένο κεφάλαιο τους πιθανούς τόκους καθώς και τα δικαστικά έξοδα.

Υπηρεσίες Προετοιμασίας Σύστασης, Οργάνωσης & Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5013/23 κρίνεται επιτακτική η σύσταση Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων στο πλαίσιο των φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ) λειτουργεί ως οργανωτικός μηχανισμός που αναλαμβάνει την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν έναν  Οργανισμό Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας εκπονεί σχέδια δράσης για τη διαχείριση των κινδύνων, περιλαμβάνοντας μέτρα πρόληψης, αντίδρασης και ανάκαμψης. Επιπλέον, παρέχει εκπαίδευση και ενημέρωση στο προσωπικό του Ο.Τ.Α.  για τους κινδύνους και τις διαδικασίες αντιμετώπισής τους.  Στη συνέχεια,  προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση των προγραμμάτων και των διαδικασιών της Μ.Δ.Κ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες.

Εκπόνηση Μελετών Ανάλυσης Κινδύνων
Λογιστική & Χρηματοοικονομική Υποστήριξη Ο.Τ.Α.

Ενδεικτική παράθεση υπηρεσιών που παρέχονται:

 • Λεπτομερή και ακριβή καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης
 • Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων
 • Άντληση επενδυτικών κεφαλαίων
 • Έλεγχος πληρότητας επενδυτικών φακέλων
 • Περιφερειακή, Τοπική & Αστική Ανάπτυξη
 • Τοπική αγορά εργασίας & Απασχόληση
 • Στρατηγικός σχεδιασμός για την Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
 • Μελέτες βιωσιμότητας & Αξιοποίησης Ακινήτων
 • Ποιοτική & Χρηματοοικονομική ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων
 • Χρηματοοικονομικές Αναλύσεις, αξιολόγηση βιωσιμότητας επένδυσης με χρήση πολυπαραμετρικών χρηματοοικονομικών μοντέλων
 • Αναφορές ελέγχου με αξιολόγηση προϋποθέσεων πιθανότητες χρονοδιαγράμματα και αναμενόμενου ποσού επιχορήγησης
 • Υποστήριξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης με χρηματοδότες & επενδυτές
 • Υπηρεσίες Ελέγχου & Παρακολούθησης Υλοποίησης Σχεδίου Αναδιάρθρωσης

 

Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα / Παραχωρησεις (ΣΔΙΤ)

Ενδεικτική παράθεση υπηρεσιών που παρέχονται:

 • Εκπόνηση στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου Ανάπτυξης και εκμετάλλευσης Έργου
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης του έργου
 • Κατάρτιση, επεξεργασία ανάλυση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών μοντέλων
 • Υποστήριξη στην σύνταξη προσφοράς για διαγωνισμό δημοσίου
 • Δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης έργων
 • Συμμετοχή στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών και αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων
 • Υποστήριξη στη διαπραγμάτευση συμβάσεων
Απογραφή – Περάτωση – Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. – (ΝΕΟ)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5056/2023, με τίτλο “Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων”, υπεισέρχονται σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη διακυβέρνηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύντομη περίληψη των κυριότερων αλλαγών αλλά και του τρόπου διεξαγωγής των αλλαγών:

  • Καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που δημιουργήθηκαν από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν.3463 /2006 (Α’ 114)], και προβλέπεται η αυτόματη κατάργησή τους.
  • Επίσης, οι Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 252 παράγραφος 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν.3463/2006 (Α’ 114)] και στο άρθρο 156 παράγραφος 1 του ν.4600/2019 (Α’ 43) λύνονται αυτόματα, με παρέκκλιση από τις διατάξεις περί λύσης ή εκκαθάρισης.

Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες για την κατάργηση και τη λύση των παραπάνω φορέων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι αρμοδιότητες τους μεταβιβάζονται στους αντίστοιχους δήμους. Η κατάργηση ή η λύση του κάθε φορέα διαπιστώνεται με πράξη του Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός μηνός από την προαναφερθείσα ημερομηνία. Επιπλέον, στις 29 Ιουνίου 2024, καταργούνται οι σχολικές επιτροπές των Δήμων.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Ινστιτούτο Καποδίστριας είναι οι κάτωθι:

 1. Ανάλυση των αναγκών και της κατάστασης, πριν από την συγχώνευση και συνδράμουμε στον καθορισμό των νέων στόχων
 2. Παροχή νομικής αξιολόγησης μέσω των ειδικευμένων νομικών μας συμβουλών
 3. Παροχή οικονομικής αξιολόγησης και
 4. Αναλυτικός και πλήρης σχεδιασμός της διαδικασίας συγχώνευσης των ΝΠΔΔ του Δήμου
Διαχείριση Περιουσίας & Διαθεσίμων Ο.Τ.Α. – (ΝΕΟ)

Η περιουσία των Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει τα ακίνητα, τα κτίρια, το έδαφος, τα οχήματα, το εξοπλισμό, καθώς και άλλα κεφάλαια και πόρους που ανήκουν στον οργανισμό, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι αντιπροσωπεύουν τα χρηματοοικονομικά αποθέματα και τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών και των αναγκών του οργανισμού.

Για τον λόγο αυτό, η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας και των διαθεσίμων είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των Ο.Τ.Α., καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.

Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσίας και διαθεσίμων των Ο.Τ.Α  με ενέργειες που περιλαμβάνουν τη μείωση του κόστους λειτουργίας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, τη διασφάλιση της χρησιμοποίησης των πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την αποφυγή καταχρήσεων και απώλειας περιουσίας του οργανισμού.