Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.ΤΟ.Π.Α.)

Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.ΤΟ.Π.Α.)


Το Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.ΤΟ.Π.Α.) πραγματεύεται οικονομικά και διοικητικά θέματα σε ένα ευρύ σύνολο τοπικών και περιφερειακών τομέων διοικητικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης, της ανισότητας, του εμπορίου, του δημοσιονομικού κανονισμού, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος. Το προσωπικό του Εργαστηρίου έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις συμβούλων στον Ιδιωτικό τομέα ή εργάστηκε ως σύμβουλοι τόσο της γενικής όσο και της περιφερειακής διοίκησης στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

Το Εργαστήριο είναι ένας επιστημονικός κόμβος με ποικίλη ερευνητική, συμβουλευτική και διοικητική δραστηριότητα σε θέματα πολιτικής, οικονομίας όσο και στην εμπειρική έρευνα. Οι συνεργάτες του είναι καθηγητές πανεπιστημίων, της Ελλάδας και της αλλοδαπής, κορυφαία στελέχη διεθνών οργανισμών, τραπεζών και επιχειρήσεων. Συνεργάζεται, επίσης, με ένα σημαντικό αριθμό διδακτορικών φοιτητών και υποστηρίζεται από μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Το εργαστήριο φιλοξενεί επισκέπτες ερευνητές από πανεπιστήμια της αλλοδαπής με σκοπό την υποστήριξη των δράσεων του. Δίνονται, επίσης, ερευνητικές ευκαιρίες σε προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από τους ερευνητές του Εργαστηρίου Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.ΤΟ.Π.Α.).

 

Λειτουργεί, παράλληλα, ως ένα διαδικτυακός χώρος για ιδέες και προτάσεις πολιτικής μέσω της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πλατφόρμας που διαθέτει. Το εργαστήριο φιλοξενεί συναντήσεις συνεργατών, ετήσιες διασκέψεις μελών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και μια σειρά συνεδρίων ή ημερίδων.

 

Η έρευνα υψηλής ποιότητας υποστηρίζεται πλήρως και οι ερευνητές του Εργαστηρίου ασχολούνται με κεντρικά πολιτικά και εμπειρικά ζητήματα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ο κόσμος.

 

Ενδεικτική παράθεση υπηρεσιών που παρέχονται

1) Συμβουλευτική, διαχειριστική και διοικητική υποστήριξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και συγχρηματοδοτούμενα έργα.

2) Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών (C&M).

3) Υπηρεσίες καταγραφής, ανάλυσης, στοχοθέτησης και αξιολόγησης στελεχών και δομών διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών (HRM).

4) Συνεργασία και αντιπροσώπευση διεθνώς αναγνωρισμένων λογιστικών και ελεγκτικών, καθώς και νομικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

5) Επιλογή στελεχών για τη δημιουργία και λειτουργία επιτροπών διαχείρισης κρίσεων.

6) Έρευνα, υλοποίηση, αντιπροσώπευση και προώθηση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και στρατηγικής διαχείρισης δράσεων.

7) Υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

8) Πλήρης επιστημονική και οικονομικο-τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων και Οργανισμών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

9) Παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης μέσω σεμιναρίων για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης (π.χ. ψηφιακή υπογραφή).

10) Δημιουργία φακέλου και διαμεσολάβηση για τη χρηματοδότηση, μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, έργων και προμηθειών της Αυτοδιοίκησης.

11) Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια και εγκαταστάσεις της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

12) Μελέτη, σχεδιασμός και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης.