ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΕΜΚΟΝΟΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΕΜΚΟΝΟΜ)


Ως αντικειμενικοί σκοποί του Εργαστηρίου καθορίζονται οι εξής:

 • Η διερεύνηση, η μελέτη και η ανάλυση όλων των πτυχών και εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας στους δημόσιους οργανισμούς και στις ιδιωτικές οικονομικές μονάδες σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η διάχυση των γνώσεων αυτών με κάθε πρόσφορο μέσον στην ελληνική πραγματικότητα.
 • Η υιοθέτηση των άριστων πρακτικών με τη μέθοδο του benchmarking (συγκριτική προτυποποίηση ή αξιολόγηση) από αντίστοιχους οργανισμούς και επιχειρήσεις της Ελλάδας.
 • Η ενδελεχής έρευνα και μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των νεοφυών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.
 • Η παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με την εξασφάλιση χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών ή ελληνικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, κ.ά.).
 • Η μελέτη και η καταγραφή των αποτελεσμάτων της καινοτομίας και των νεοφυών οικονομικών μονάδων στην ελληνική κοινωνία και οικονομία και η δημοσίευση ετήσιας σχετικής έκθεσης.
 • Η διερεύνηση τρόπων και μεθόδων συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς και η αμφίδρομη ανταλλαγή τεχνογνωσίας για αμοιβαία οφέλη (win-win).
 • Η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Η εκπόνηση μελετών για τη σχέση της σύγχρονης τεχνολογίας με την οικονομία, τη κοινωνία, τη διοίκηση, το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος, την απασχόληση, την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω εξειδικευμένων συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών σεμιναρίων/συνεδρίων/διαλέξεων.
 • Η παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με τους σκοπούς του Εργαστηρίου σε άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
 • Η δωρεάν παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων σε φοιτητές και άλλους φορείς του δημοσίου για θέματα σχετικά με τη σύγχρονη τεχνολογία, τη καινοτομία και τις νεοφυείς οικονομικές μονάδες.
 • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 • Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

Καθηγητής Βασίλης Κέφης.